แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกลุ่มประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557

คำอธิบาย
แบบสำรวจนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มประกันสุขภาพ แบบสำรวจแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล

  คำชี้แจง : กรุณาคลิกลงใน O หน้าคำตอบ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ ๒ การสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

  คำชี้แจง : กรุณาคลิกลงใน O หน้าคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
  1.ด้านเจ้าหน้าที่ : 1.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่อย่างมืออาชีพ
  1.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
  1.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม
  1.4 เจ้าหน้าที่มีจิตบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  1.5 เจ้าหน้าที่ยินดีรับฟังปัญหา หรือข้อสงสัยของผู้รับบริการ และตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน
  2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 2.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2.2 มีการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
  2.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว คล่องตัว
  2.4 มีกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
  3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร : 3.1 มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่หลากหลาย ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  3.2 การประกาศข่าว หรือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ชัดเจนและเหมาะสม เข้าใจง่าย
  3.3 มีช่องทางต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เข้าถึงได้ง่าย
  3.4 การติดต่อทางโทรศัพท์มีความสะดวก
  3.5 ช่องรับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
  4. ด้านบริการ : 4.1 มีคู่มือ/หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
  4.2 การให้บริการเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  4.3 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
  4.4 มีความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ
  4.5 ประโยชน์จากบริการที่ได้รับต่อการพัฒนาหน่วยงาน
  5. ด้านระบบสารสนเทศ : 5.1มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสม
  5.2 การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
  5.3 ข้อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ ครอบคลุม และทันสมัยต่อความต้องการของผู้รับบริการ
  Please enter one response per row
  This is a required question