BOSTON GREEN ACADEMY- APLIKASYON POU ENROLL POU LEKÒL 2020-2021

Boston Green Academy vle ou!

Nou kounye a aksepte aplikasyon pou ane lekòl 2019-2020 la. Nou pral anwole yon nouvo klas klas 6yèm ane ak nouvo elèv nan klas 7-11 jiska tout plas yo plen. Boston Green Academy se yon Lekòl Piblik Boston ki louvri pou tout elèv k ap viv nan vil Boston.

Lekòl nou an ofri:

• Preparasyon pou kolèj ak mendèv, espesyalman karyè vèt

• Jou lekòl ki pi long, kou avanse nivo kolèj, art, pwogram espò konplè, teknoloji, konsèy pou kolèj

• Plis pase 40 patenarya tankou: Big Brothers / Big Sisters, Vil Ane, Inivèsite Boston, Boston Debate League, Atlèt Espesyal Boston, ak plis

• Kondisyon gradyasyon ki gen plis pase lekòl piblik Boston yo

• Anviwònman aprantisaj ki an sekirite ak sipò ak anplwaye devwe

• Sipò sosyal ak akademik solid

• Yon angajman pou fanmi yo ak elèv nan tout orijin - tout moun ap akeyi nan BGA!

Tanpri vizite sit entènèt nou an:

www.bostongreenacademy.orgKouman pou aplike pou:

1) Ranpli enfòmasyon elèv ak fanmi ki anba a.

2) Syèj yo limite. Aplike imedyatman! Premye dat limit aplikasyon an se vandredi 14 fevriye 2020 a 4:00 PM. Lottery piblik nou an ap fèt 26 fevriye, 2020 a 4:00 PM nan bibliyotèk nou an ki chita nan Boston Green Academy. Nou aksepte elèv anplis apre delè an premye jiskaske tout plas yo ranpli aplikasyon pou yo akeyi tout ane a!


Pou plis kesyon, tanpri rele nou pa telefòn:

(617) 635-9860 (Biwo Main)

(857) 891-1742 (Koòdonatè enskripsyon)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ENFÒMASYON ELÈV
ID BPS #
ELÈV NIMEWO ELÈV *
NON ELÈV LA
NON NIMEWO ELÈV LA *
DAT NESANS *
MM
/
DD
/
YYYY
GENDER : *
LANG PA FÈT NAN KAY? (OPSYONÈL)
ADRÈS ELÈV *
VIL *
Eta *
KÒD POSTAL *
GRADE PITIT OU AP APLIKE POU 2020-2021 LEKÒL YO *
KONPÒTMAN LEKÒL? *
ENFÒMASYON FANMI
PARAN / GADYEN NON *
RELASYON POU ELÈV *
PHONE# *
EMAIL
PARAN / GADYEN NON
RELASYON POU ELÈV
Clear selection
PHONE#
EMAIL
Eske ou gen yon SIBLING CURRENTLY ENROLLED NAN BOSTON GREEN ACADEMY?
Clear selection
SI SO, ELÈV PRENON AK NON FANMI
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Boston Green Academy. Report Abuse