แบบสำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดทำแบบสำรวจ เพื่อคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ได้รับทุนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1.รหัสโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 8 หลัก *
Your answer
2. จำนวนครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
2.1 ครูภาษาอังกฤษสอนในระดับอนุบาล จำนวนกี่ท่าน
Your answer
2.2 ครูภาษาอังกฤษสอนในระดับประถมศึกษา จำนวนกี่ท่าน
Your answer
2.3 ครูภาษาอังกฤษสอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวนกี่ท่าน
Your answer
3. ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 1 - 2 ปี จำนวนกี่ท่าน
Your answer
ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 2 ปี - 3ปี จำนวนกี่ท่าน
Your answer
ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 3 ปี - 4ปี จำนวนกี่ท่าน
Your answer
ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 4ปี ขึ้นไป จำนวนกี่ท่าน
Your answer
4. อายุของครูสอนภาษาอังกฤษ
ต่ำกว่า 35 ปี จำนวนกี่ท่าน
Your answer
35 - 40 ปี จำนวนกี่ท่าน
Your answer
41 - 45 ปี จำนวนกี่ท่าน
Your answer
ตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป จำนวนกี่ท่าน
Your answer
5. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จำนวนกี่ท่าน
Your answer
ปริญญาโท จำนวนกี่ท่าน
Your answer
ปริญญาเอก จำนวนกี่ท่าน
Your answer
ป.บัณฑิต จำนวนกี่ท่าน
Your answer
อื่นๆ จำนวนกี่ท่าน
Your answer
6. สาขาวิชาที่ครูภาษาอังกฤษจบการศึกษา
ภาษาอังกฤษ จำนวนกี่ท่าน
Your answer
สาขาวิชาอื่นๆ จำนวนกี่ท่าน
Your answer
7. ครูสอนภาษาอังกฤษมีใบประกอบวิชาชีพ
มีใบประกอบวิชาชีพ จำนวนกี่ท่าน
Your answer
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จำนวนกี่ท่าน
Your answer
8. เงื่อนไขของครูสอนภาษาอังกฤษที่ขอรับทุนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ
ข้อแรก เป็นผู้มีสัญชาติไทย
ข้อสอง สามารถเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์
(ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2560)
ข้อสาม เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 45 ปี
ข้อสี่ เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู / ใบผ่อนผันให้ประกอบวิชาชีพครู
9. โรงเรียนที่สังกัดของครูผู้ขอรับทุน แจ้งความประสงค์ให้ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2560
9.1 ประสงเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งหมดกี่ท่าน
Your answer
9.1.1 ระดับประถมศึกษา จำนวนกี่ท่าน
Your answer
9.1.2 รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ระดับประถม
กรุณากรอกรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
Your answer
9.1.3 ระดับมัธยมศึกษา จำนวนกี่ท่าน
Your answer
9.1.4 รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ระดับมัธยมศึกษา
กรุณากรอกรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
Your answer
9.2 ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวนกี่ท่าน
Your answer
10. ผู้ประสานงาน
ชื่อ - สกุล *
Your answer
e-Mail
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
เบอร์โทรสาร
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms