แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต 2

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต 2 และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง  ตามสภาพข้อเท็จจริงตามความคิดเห็นของท่าน

แบบสอบถามมี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 10 ข้อ
โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยมาก

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question