แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต 2
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต 2 และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง  ตามสภาพข้อเท็จจริงตามความคิดเห็นของท่าน

แบบสอบถามมี 2 ส่วน  
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการตามมาตรฐานการลดขั้นตอนและระยะการปฏิบัติราชการสพป.ตรัง เขต 2  จำนวนกระบวนงาน 11 งาน
โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ  คือ  5 = มากที่สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง    2 = น้อย   1 = น้อยมาก
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.1 เพศ *
1.2 ตำแหน่ง *
1.3 ระดับการศึกษา *
กระบวนงานที่ 1 การขอรับหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อกู้เงินสวัสดิการ
1.1 ท่านมีความพึงพอใจการบริการขอรับรองหนังสือเงินเดือน เพื่อกู้เงินสวัสดิการ *
น้อยมาก
มากที่สุด
1.2 ท่านได้รับบริการขอหนังสือรับรองหนังสือเงินเดือน เพื่อกู้เงินสวัสดิการ ตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยมาก
มากที่สุด
1.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้เอกสารยื่นคำขอตามที่กำหนดการขอรับรองเงินเดือน เพื่อกู้เงินสวัสดิการ *
Required
กระบวนงานที่ 2 การขอประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม
2.1 ท่านมีความพึงพอใจการบริการขอประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม *
น้อยมาก
มากที่สุด
2.2 ท่านได้รับบริการขอประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยมาก
มากที่สุด
2.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้เอกสารยื่นคำขอตามที่กำหนดการขอประชาสัมพันธ์และกิจกรรม *
Required
กระบวนงานที่ 3 การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ
3.1 ท่านมีความพึงพอใจการบริการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ *
น้อยมาก
มากที่สุด
3.2 ท่านได้รับบริการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยมาก
มากที่สุด
3.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้เอกสารยื่นคำขอตามที่กำหนดการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ *
Required
กระบวนงานที่ 4 การขอหนังสือค้ำประกันผู้ต้องหา
4.1 ท่านมีความพึงพอใจการบริการขอหนังสือค้ำประกันผู้ต้องหา *
น้อยมาก
มากที่สุด
4.2 ท่านได้รับบริการขอหนังสือค้ำประกันผู้ต้องหาตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยมาก
มากที่สุด
กระบวนงานที่ 5 การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ. 7/ก.ค.ศ.16
5.1 ท่านมีความพึงพอใจการบริการขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ. 7/ก.ค.ศ.16 *
น้อยมาก
มากที่สุด
5.2 ท่านได้รับบริการขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ. 7/ก.ค.ศ.16 ตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยมาก
มากที่สุด
กระบวนงานที่ 6 การขอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ุ6.1 ท่านมีความพึงพอใจการบริการขอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา *
น้อยมาก
มากที่สุด
6.2 ท่านได้รับบริการขอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยมาก
มากที่สุด
กระบวนงานที่ 7 การขอเบิกรักษาค่าพยาบาลข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ค่าเล่าเรียนบุตร
7.1 ท่านมีความพึงพอใจการบริการขอเบิกรักษาค่าพยาบาลข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ค่าเล่าเรียนบุตร *
น้อยมาก
มากที่สุด
7.2 ท่านได้รับบริการขอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยมาก
มากที่สุด
กระบวนงานที่ 8 การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
8.1 ท่านมีความพึงพอใจการบริการการขอหนังสือรับรองเงินเดือน *
น้อยมาก
มากที่สุด
8.2 ท่านได้รับบริการขอหนังสือรับรองเงินเดือนตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยมาก
มากที่สุด
กระบวนงานที่ 9 การขอซื้อเอกสารสำคัญทางการศึกษา (แบบพิมพ์ต่างๆ)
9.1 ท่านมีความพึงพอใจการบริการการขอซื้อเอกสารสำคัญทางการศึกษา (แบบพิมพ์ต่างๆ) *
น้อยมาก
มากที่สุด
9.2 ท่านได้รับบริการขอการบริการการขอซื้อเอกสารสำคัญทางการศึกษา (แบบพิมพ์ต่างๆ)ตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยมาก
มากที่สุด
กระบวนงานที่ 10 การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
10.1 ท่านมีความพึงพอใจการบริการการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา *
น้อยมาก
มากที่สุด
10.2 ท่านได้รับบริการการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยมาก
มากที่สุด
10.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้เอกสารยื่นคำขอตามที่กำหนดการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา *
Required
กระบวนงานที่ 11 การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
11.1 ท่านมีความพึงพอใจการบริการการขอหนังสือรับรอง ส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กศน. *
น้อยมาก
มากที่สุด
11.2 ท่านได้รับบริการการขอหนังสือรับรอง ส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กศน. ตามระยะเวลาที่กำหนด *
น้อยมาก
มากที่สุด
11.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้เอกสารยื่นคำขอตามที่กำหนดการขอหนังสือรับรอง ส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กศน. *
Required
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2. Report Abuse