แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสถิติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2558

คำชี้แจง
1. หน่วยงานจะนำข้อมูลที่ได้จากท่านไปใช้ในการปรับปรุงและประเมินการให้บริการของหน่วยงาน และข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อแสดงความคิดเห็นจะช่วยในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
2. แบบสำรวจนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนา

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการข้อมูลสถิติ

  โปรดเติมข้อความและทำเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับคำตอบของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสถิติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้องกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด (ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด)
  1. ข้อมูลที่ท่านได้รับบริการมีความจำเป็นต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน
  2. ประโยชน์จากข้อมูลที่ท่านได้รับตรงตามความต้องการของท่านในการนำไปใช้งาน
  3. เนื้อหาของข้อมูลที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการนำไปใช้งาน
  4. ข้อมูลที่ท่านได้รับมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
  5. ข้อมูลที่ท่านได้รับมีความทันสมัยต่อการนำไปใช้งาน
  6. ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  7. รูปแบบในการให้บริการมีความเหมาะสม
  8. มาตรฐานในการให้บริการมีความเท่าเทียมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
  9. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการรับบริการข้อมูลสถิติ
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนา

  This is a required question