Chci se o neziskové akademii dozvědět víc!
www.qq.cz / WAIT LIST
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Hlavní fakta:
  • kurz trvá 3 měsíce a bude probíhat prezenčně v Ostravě
  • kurz obsahuje 70 hodin výuky + 200 hodin samostatné práce (individuální přizpůsobení)
  • pří úspěšném studiu vysoká pravděpodobnost dlouhodobé práce v QQ studiu Ostrava
  • nejbližší turnus začíná 7.4.2023
     (Další turnus začne v květnu. Pro zvýšený zájem doporučujeme vyplnit formulář/wait list.)
Osnovy:

První měsíc - během prvního měsíce výuky vám váš vyučující představí důležitost teorie v kombinaci s programem After Effects, stejně jako principy světla, fungování kamer a objektivů. Tyto nové znalosti budete mít okamžitou možnost aplikovat v praxi.
Druhý měsíc - v průběhu druhého měsíce budete mít příležitost prohloubit si své znalosti a zkušenosti v praxi při práci s reálnými filmovými záběry.
Třetí měsíc - v průběhu třetího měsíce se zaměříme na kompoziční systém Nuke. Váš vyučující vám poskytne teoretický základ, ale zároveň se budete věnovat praktickým příkladům, abyste si mohl/a získat konkrétní zkušenosti s tímto systémem.

* formulář je nezávazný
Jméno a příjmení *
E-mail *
Telefon *
Odkaz na showreel / demoreel (libovolně) 

Znalost AFTER EFFECTS *
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ


V návaznosti na Vámi vyplněný registrační formulář (dále jen „Formulář“) bychom Vás chtěli informovat, že naše filmová společnost QQ STUDIO OSTRAVA, IČ 64615219, místem podnikání Náměstí Msgre. Šrámka 4, Ostrava 702 00 (dále jen „společnost“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu údajů Vámi

uvedených ve Formuláři, tj. zejména jména a příjmení, data narození, adresy bydliště, e-mailu, telefonu, údajů o Vašich tělesných charakteristikách, vzdělání, zkušenostech a dovednostech a dále v rozsahu případně v souvislosti s vyplněním Formuláře předaných podobizen a záznamů projevů Vaší osobnosti (dále jen „Osobní údaje“). (i) Osobní údaje společnost zpracovává na základě Vašeho, níže v písemné formě projeveného, svobodného a vědomého souhlasu se zpracováním Osobních údajů. (ii) Osobní údaje Společnost zpracovává za účelem splnění svých smluvních povinností vůči Vám, zejména za účelem vedení Vaší osoby v evidenci zájemců o herecké nebo komparzní obsazení a zprostředkování příležitosti uzavřít smlouvu mezi Vámi a třetí osobou, jejímž předmětem bude zpravidla herecké nebo komparzní obsazení. (iii) Poskytnutí Osobních údajů je nezbytným smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí Vám společnost nemůže poskytovat své služby. (iv) Osobní údaje budou společností uchovávány v elektronické podobě na zabezpečeném elektronickém úložišti společnosti a ve fyzické podobě tištěných Formulářů. Přístup k Osobním údajům budou mít za společnost pouze osoby podílející se bezprostředně na naplňování účelu jejich zpracování. (v) V souvislosti se zpracováním Osobních údajů máte právo: a) požádat o informace o Osobních údajích a požádat o přístup k nim; b) žádat o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci Osobních údajů; c) požádat o předání Osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu Vám nebo jinému správci; d) odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů. (vi) Domníváte-li se, že při zpracování Osobních údajů došlo nebo dochází k porušení právních předpisů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pro území České republiky je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů. (vii) Vaše Osobní údaje budou zpracovávány bez stanovení doby zpracování, nejdéle však budou zpracovávány do okamžiku, kdy vůči společnosti projevíte vůli nebýt u společnosti registrován/a nebo dokud neodvoláte tento svůj souhlas.
(viii) Všechna práva a žádosti jste oprávněn/a uplatňovat osobně nebo písemně na korespondenční adrese společnosti uvedené v živnostenském rejstříku nebo e-mailem na adrese uvedené na webových stránkách společnosti. (ix) Svým níže uvedeným podpisem žádám a svoluji, aby mé osobní údaje byly dále předány třetím osobám, které mohou mít relevantní zájem jednat s Vámi zejména o hereckém nebo komparzním obsazení (dále jen „Příjemci“). Společnost bude dbát o to, aby Příjemci byli zavázáni k dostatečné ochraně Osobních údajů, vázáni mlčenlivostí o Osobních údajích a Osobní údaje dále nepředávali.
(x) Společnost může příležitostně předat Osobní údaje také Příjemcům do zahraničí, avšak pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru a pouze za účelem, pro nějž byly shromážděny. (xi) Společnost může Osobní údaje zpracovat i pomocí softwarových nástrojů, včetně profilování, a to výlučně pro efektivnější dosažení účelu, pro nějž jsou Osobní údaje získány. (xii) Společnost Vám zaručuje, že: a) Osobní údaje zpracovává pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelů popsaných výše; b) zajišťuje ochranu Osobních údajů před zneužitím, neoprávněným zveřejněním a jiným neoprávněným nakládáním a soulad zpracování Osobních údajů s právními předpisy platnými v České republice; c) bude řádně a včas vyřizovat veškeré Vaše žádosti související se zpracováním Osobních údajů; d) neposkytne Osobní údaje třetím osobám s výjimkou Příjemců, případů prodeje podniku (závodu) společnosti nebo jeho části a případů, kdy je taková povinnost stanovena zákonem. Dojde-li k jakékoli změně Osobních údajů, prosíme Vás, abyste společnost o této skutečnosti co nejdříve informovali.
GDPR
*
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy