แบบสอบถามข้อมูล กอง/กลุ่ม เพื่อทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกอง/กลุ่ม ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ
กลุ่มตรวจสอบภายใน พก. ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้
1.ข้อมูลที่ตอบเป็นของกอง/กลุ่มใด *
1.1 กลุ่มงานของท่านชื่อกลุ่มงานใด (เช่น กลุ่มการคลัง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มกฎหมาย ฯลฯ) *
Your answer
2.ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มของท่านเกษียณอายุราชการในปีใด *
3.กลุ่มงานของท่าน (ระดับกลุ่มภายในกอง หรือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอกับปริมาณงานของกลุ่มงานของท่านหรือไม่ *
4.กลุ่มงานของท่านได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน พก. ในเรื่องอื่นนอกจากเรื่องการควบคุมภายในหรือไม่ *
5.กลุ่มงานของท่านได้รับการตรวจสอบตามข้อ 4. (นอกจากการควบคุมภายใน) ในปีงบประมาณใด *
6.เมื่อได้รับรายงานการตรวจสอบตามข้อ 4-5 กลุ่มงานของท่านได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของอธิบดีหรือไม่ อย่างไร *
7.กลุ่มงานของท่านเคยได้รับการท้กท้วงจากการตรวจสอบของ สตง.หรือไม่ อย่างไร *
8.กลุ่มงานของท่านมีการพัฒนาบุคลากรอย่างไรเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นหลัก *
9.งบประมาณที่กลุ่มงานของท่านรับผิดชอบในปีงบประมาณ 2559 มีจำนวนเท่าใด *
Your answer
10.เงินนอกงบประมาณที่กลุ่มงานของท่านรับผิดชอบในปีงบประมาณ 2559 มีจำนวนเท่าใด *
Your answer
11.ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มงานของท่านเป็นอย่างใด *
12.ภารกิจของกลุ่มงานของท่านมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานชัดเจน หรือไม่ อย่างไร *
ขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms