ข้อสอบ O-Net ปี 2558 วิชาสังคมศึกษา ม.3
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
กรอกชื่อ-สกุลนักเรียน
Your answer
เลขที่
Your answer
ข้อ 1.ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ม่อิทธิพลต่อการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
ข้อ 2.ข้อใดไม่ใช้เป้าหมายของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีง
ข้อ 3 ข้อใดเป็นทุนที่แท้จริงทางเศรษฐศาสตร์
4. ความต้องการของบุคคลใดก่อให้เกิดอุปสงค์
5.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
6.นักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่ง สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดค้น ในกรณีนี้เขาควรไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด
7.ข้อใดเป็นข้อดีของระบบเศรฐกิจแบบทุนนิยม
8.ข้อใด้เป็นการแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้ออย่างเหมาะสม
9.ข้อใดไม่ใช่ลักษณธของการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศแบบคุ้มกัน
10.พุทธศาสนิกชนควรปฎิบัติตนในข้อใดมากที่สุด
11.ในการประกอบศาสนาพิธีทั่วไป สิ่งแรกที่กระทำคือ ข้อใด
12.ข้อใดต่อไปนี้คือ สภาะทุกข์
13.ข้อใดเรียงลำดับพุทธประวัติถูกต้อง
14.การสังคายนาพระไตรปิฎก มีความสำคัญอย่างไร
15.การกระทำข้อใด เป็นการให้อภัยทานที่ดีที่สุด
16.แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดีที่สุด คือข้อใด
17.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
18.ข้อใดคือข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดของแต่ละศาสนา
19.ข้อใดเป็นไปตามหลักการประชาธปไตย
20.ข้อใดไม่ใช่เสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service