แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ และ การบริหารการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ และ การบริหารการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1 ตามกระบวนการ
บริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
2. โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาความสอดคล้องกับความคิดเห็นและพึงพอใจของท่านแล้วกรอกคะแนนตรงระดับความพึงพอใจ ความหมายของระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด หมายถึง 5
ระดับความพึงพอใจมาก หมายถึง 4
ระดับความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง 3
ระดับความพึงพอใจน้อย หมายถึง 2
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด หมายถึง 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
ช่วงอายุ
Clear selection
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Clear selection
ตำแหน่ง
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy