ใบสมัครสมาชิกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์
เริ่มใช้วันที่ 29 ตุลาคม 2563
Email *
ตำแหน่งทางวิชาการ (Academic position)
คำนำหน้า (Prefix) *
ชื่อ-สกุล (First - Last Name) *
วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (Age) *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (โปรดระบุให้ชัดเจน) Address *
จังหวัด (Province) *
รหัสไปรษณีย์ (Post Code) *
เบอร์มือถือ (Phone Number) *
ชื่อสถานที่ทำงาน/ประกอบการ (Workplace) *
ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน/ประกอบการ (Workplace Address) *
สถานที่ส่งเอกสาร (Place for sending documents) *
Required
ประเภทสมาชิก
สมาชิกสามัญ หมายถึง คณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิกวิสามัญ หมายถึง คู่สมรสของสมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ หมายถึง นิสิต/นักศึกษา หรือนักวิชาการ หรือนักวิจัยของสถาบันอื่นที่สนใจเข้าร่วม เป็นสมาชิกของสมาคม

สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถทำประโยชน์ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ หรือเป็นผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
ประเภทสมาชิกที่สมัครและค่าสมัคร (Type of subscription and subscription fee) *
รายละเอียดหมวดที่ 2 สมาชิก (ข้อบังคับของสมาคมพฤติกรรมศาสตร์)
ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
ผู้รับรอง (ระบุชื่อผู้ที่รับรองว่าผู้สมัคร มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อ 6 และสามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภท (ตามที่เลือกไว้) ได้ *
**การโอนค่าสมัคร จะดำเนินการหลังจากทางกรรมการสมาคมประกาศ 15 วัน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse