คำขอแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบสอบถามนี้ตอบได้เพียงหนึ่งโครงการ)
เปิดรับคำของบประมาณถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.สังกัด(กระทรวง) *
2.หน่วยงาน *
โปรดระบุชื่อหน่วยงานเต็ม เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น
3. ชื่อโครงการ *
3.1 ลักษณะโครงการ *
3.2 โปรดระบุ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว หากเป็นคำขอผ่านเขตพัฒนาการท่องเที่ยว *
4. หมวดงบรายจ่าย *
Required
4.1 งบประมาณ(หน่วยล้านบาท:ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) *
เช่น งบประมาณสิบล้านบาท ให้ระบุ 10.0000 ล้านบาท
4.2 เงินนอกงบประมาณ(หน่วยล้านบาท:ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
5.แนวทาง *
5.1.1 ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
5.1.2 โครงการระดับผลผลิตในแนวทางที่ 1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
โปรดเลือก "โครงการ" ระดับผลผลิตที่ต้องการร่วมบูรณาการ
5.2.1 ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ/Sports Tourism
5.2.2 โครงการระดับผลผลิตในแนวทางที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ/Sports Tourism
โปรดเลือก "โครงการ" ระดับผลผลิตที่ต้องการร่วมบูรณาการ
5.3.1 ตัวชี้วัดแนวทางที่ 3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
5.3.2 โครงการระดับผลผลิตในแนวทางที่ 3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
โปรดเลือก "โครงการ" ระดับผลผลิตที่ต้องการร่วมบูรณาการ
5.4.1 ตัวชี้วัดแนวทางที่ 4 ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ
5.4.2 โครงการระดับผลผลิตในแนวทางที่ 4 ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ
โปรดเลือก "โครงการ" ระดับผลผลิตที่ต้องการร่วมบูรณาการ
5.5.1 ตัวชี้วัดแนวทางที่ 5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
5.5.2 โครงการระดับผลผลิตในแนวทางที่ 5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
โปรดเลือก "โครงการ" ระดับผลผลิตที่ต้องการร่วมบูรณาการ
5.6.1 ตัวชี้วัดแนวทางที่ 6 ระบบนิเวศการท่องเที่ยว
5.6.2 โครงการระดับผลผลิตในแนวทางที่ 6 ระบบนิเวศการท่องเที่ยว
โปรดเลือก "โครงการ" ระดับผลผลิตที่ต้องการร่วมบูรณาการ
6. Value Chain *
7. พื้นที่ดำเนินการในต่างประเทศ โปรดระบุประเทศ
8. พื้นที่ดำเนินการ (เมืองหลัก) *
Required
9. พื้นที่ดำเนินการ (เมืองรอง) *
Required
10. สรุปสาระสำคัญของโครงการ *
11. ลักษณะการดำเนินงาน *
Required
12. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ *
โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรมหลักที่ดำเนินการในโครงการดังกล่าวโดยสังเขป
13. กลุ่มเป้าหมาย *
14. ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) *
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และระดับแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
15. ผู้ประสานงาน *
15.1 เบอร์ติดต่อของผู้ประสานงาน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy