แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
หน่วยงานได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนี้ ขึ้นมา เพือนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นไป จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อความตามความเป็นจริง ดังต่อไป

การจัดทำแบบสอบถามในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้สอบถาม หรือเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/ประชาชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีโอกาสจัดระดับของความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงาน/การพัฒนา/การแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตรงประเด็น ทั้งยังสามารถนำแบบสอบถามนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมะสมของเทศบาลตำบลแม่สายในปีงบประมาณต่อไปด้วย
แบบสอบถามนี้ได้แบ่งหมวดของคำถามออกเป็นส่วนๆแยกตามสาระข้อมูล ต่างๆ เป็นดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจของการปฏิบัติงานของเทศบาลในภาพรวม
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทาง/ข้อเรียนเสนอต่อการดำเนินงาน การพัฒนาต่างๆของเทศบาล
เทศบาลตำบลแม่สาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ในแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเมืองแม่สายในภาพรวม และเป็นแนวทางในการทำงานได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
เพศ *
Required
อายุ *
Required
ระดับการศึกษา *
Required
สถานภาพ/อาชีพ *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย
1.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน
1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
1.5 การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม
2.ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
2.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
2.5 เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2.6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง
3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
3.3 มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ
3.4 มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ
3.5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
3.6 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อ
4.3 การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนด
4.4 การให้บริการครบถ้วน
4.5 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ
คำชี้แจง     1. โปรดเลือก ๐ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านต่อการให้บริการ
                  2. คำตอบที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
3.1 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการหรือไม่ *
3.2 ท่านมีความไม่พึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือไม่ *
3.3 ท่านมีความไม่พึงพอใจ ด้านคุณภาพของการให้บริการหรือไม่ *
3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy