VẼ LẠI KHOẢNG CÁCH

Tại Việt Nam, trẻ em thuộc các nhóm dân tộc thiểu số có tỉ lệ tử vong dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi cao gấp 3 lần tỉ lệ tử vong trẻ em dân tộc Kinh cùng nhóm tuổi. Một cá nhân có địa vị kinh tế xã hội thấp hơn có nguy cơ sức khỏe kém hơn?

Thực trạng này không nên tiếp diễn, không nên sự bất bình đẳng về sức khỏe y tế giữa người với người.

Tình trạng sức khỏe của một người chủ yếu được xác định bởi địa vị kinh tế xã hội?
Một cá nhân có địa vị kinh tế xã hội thấp hơn có nguy cơ sức khỏe kém hơn?

Cuộc thi “Vẽ lại khoảng cách” nằm trong chiến dịch “Thu hẹp khoảng cách” nhằm thúc đẩy tranh luận, khuyến khích cộng đồng lên tiếng, đồng thời nâng cao nhận thức hiểu biết của mọi người về bất bình đẳng y tế.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Điều ước của bạn

  Hãy chia sẻ Điều ước kèm theo câu chuyện liên quan đến chủ đề. BTC sẽ chuyển tải điều ước của bạn thành tranh vẽ ^^~
  This is a required question
  This is a required question