แบบสำรวจช่วงเวลาในการให้บริการของห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

1. แบบสำรวจนี้เป็นการสำรวจช่วงเวลาในการให้บริการของห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
2. ปัจจุบันห้องสมุดเปิดบริการ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 วันจันทร์-วันเสาร์ 8.30-18.30 น.
วันอาทิตย์ 8.30-16.30 น.
- ภาคฤดูร้อน วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ หยุด
3. ห้องสมุดขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจตามสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อจะนำผลที่ได้ไปพิจารณาช่วงเวลาในการให้บริการของห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ต่อไป
4. โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง O หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงและเติมข้อความลงในช่องว่าง

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลห้องสมุด

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. ช่วงวันและเวลาในการให้บริการของห้องสมุดภาคปกติ (เทอม 1 และ 2) ที่เหมาะสมกับท่านคือ (เลือกได้ 1 ข้อ)

  This is a required question
  This is a required question

  8. ช่วงวันและเวลาในการให้บริการของห้องสมุดภาคฤดูร้อนที่เหมาะสมกับท่านคือ (เลือกได้ 1 ข้อ)

  This is a required question
  This is a required question

  9. ช่วงวันและเวลาในการให้บริการของห้องสมุดช่วงสอบปลายภาคที่เหมาะสมกับท่านคือ (เลือกได้ 1 ข้อ)

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลรถบัสสวัสดิการ

  This is a required question
  This is a required question

  12. ช่วงวันและเวลาในการใช้บริการของรถบัสสวัสดิการภาคปกติ (เทอม 1 และ 2) ที่เหมาะสมกับท่านคือ (เลือกได้ 1 ข้อ) หมายเหตุ ขาเข้าคือจากในเมืองลำปางเข้ามหาวิทยาลัย ขาออกคือจากมหาวิทยาลัยไปในเมืองลำปาง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  13. ช่วงวันและเวลาในการใช้บริการของรถบัสสวัสดิการภาคฤดูร้อนที่เหมาะสมกับท่านคือ (เลือกได้ 1 ข้อ) หมายเหตุ ขาเข้าคือจากในเมืองลำปางเข้ามหาวิทยาลัย ขาออกคือจากมหาวิทยาลัยไปในเมืองลำปาง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  14. ช่วงวันและเวลาในการใช้บริการของรถบัสสวัสดิการช่วงสอบปลายภาคที่เหมาะสมกับท่านคือ (เลือกได้ 1 ข้อ) หมายเหตุ ขาเข้าคือจากในเมืองลำปางเข้ามหาวิทยาลัย ขาออกคือจากมหาวิทยาลัยไปในเมืองลำปาง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อรถบัสสวัสดิการ

  คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง O ระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อละ 1 ช่อง

  18. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของรถบัสสวัสดิการในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร

  18.1 ค่าโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ
  18.2 ค่าโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทาง
  Please enter one response per row
  18.3 คนขับรถ ขับอย่างไม่ประมาท
  18.4 การหยุดรถ-ออกตัวมีความนุ่มนวล
  Please enter one response per row
  18.5 ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เช่น การขึ้น-ลงรถ รถชนกัน
  18.6 ปลอดภัยเพราะสภาพรถที่ดี เมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถเปิดกระจกหน้าต่างได้ง่าย
  Please enter one response per row
  18.7 การขึ้น-ลงมีความสะดวกสบาย
  18.8 ที่นั่งมีเพียงพอไม่ต้องเบียดกัน
  18.9 ที่นั่งที่จัดไว้นั่งสบาย เข่าไม่ชนเบาะ
  18.10 บรรยากาศภายในรถมีความสะอาด ปลอดโปร่ง
  18.11 ม่านหรือฟิล์มกรองแสงไม่มืดจนเกินไป
  Please enter one response per row
  This is a required question