Aptauja NVO vadītājiem un aktīvistiem

Aptauju veic Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments Koncepcijas darbam ar jaunatni 2014.-2018.gadam izstrādāšanas ietvaros.
  Karjeras iespējas
  Informācija par NVO darbību
  Profesionālu iemaņu iegūšana
  Izklaides iespējas
  Iespējamais atalgojums
  Pašrealizācijas iespējas
  NVO imidžs un atpazīstamība, kuru veido tās biedri
  NVO projekti un darbības virziens
  Neformālās izglītības iespējas
  Mode
  Iespēja ceļot kopā ar domu biedriem
  Please enter one response per row
  Bezmaksas darbs nav populārs
  Informācijas trūkums par NVO darbību un projektiem
  Īstenotu projektu nepietiekošā kvalitāte
  Pārāk šaurs un īpašs darbības virziens
  „Antimode”
  Piedāvātās jaunās prasmes un iemaņas netiek uzskatītas par noderīgām un nepieciešamām.
  Please enter one response per row
  NVO imidžs un atpazīstamība pilsētā;
  Informācijas par NVO darbību izvietošanas iespējas – MIL, internetā, pašvaldības interneta lapās;
  NVO vadītāju un speciālistu profesionalitāte;
  Sadarbība starp jauniešu organizācijām;
  Pašvaldības imidžs darba ar jaunatni jomā.
  Please enter one response per row
  Gatavība fiziskajam darbam;
  Komunikācijas prasmes;
  Dalība izklaides pasākumos skatītāja lomā
  Gatavība braucieniem un komandējumiem;
  Gatavība pārstāvēt NVO oficiālās struktūrās
  Profesionālās prasmes - grāmatvedībā
  Profesionālās prasmes - lietvedība
  Profesionālās prasmes - mācībspēki
  Profesionālās prasmes - menedžmentā
  Profesionālās prasmes - saimnieciskā darbībā
  Please enter one response per row
  Grāmatvedība;
  Menedžments un administrēšana;
  Lietvedība;
  Darbs ar informācijas sniegšanu;
  Rekrutēšana;
  Finanses;
  Jaunu ideju trūkums;
  Pieredzes trūkums ideju realizācijas plānošanas un organizēšanas jomā
  Please enter one response per row
  formālā skolas izglītība
  formālā arodskolas izglītība
  valsts augstākā izglītība
  privātā augastākā izglītība
  interešu izglītība (piem., centrs "Jaunība")
  bezmaksas neformālā izglītība (Jauniešu organizāciju kursi un programmas)
  maksas neformālā izglītība (kursi utt.)
  Please enter one response per row
  formālā skolas izglītība
  formālā arodskolas izglītība
  valsts augstākā izglītība
  privātā augastākā izglītība
  interešu izglītība (piem., centrs "Jaunība")
  bezmaksas neformālā izglītība (Jauniešu organizāciju kursi un programmas)
  maksas neformālā izglītība (kursi utt.)
  reālā darba pieredze
  darba prakse
  Please enter one response per row
  personāls ar attiecīgu izglītību
  tehniskais personāls
  mācību programmas
  telpas
  nepieciešāmās iekārtas un inventārs
  Please enter one response per row
  Jaunās profesionālās prasmes;
  Izklaides iespējas;
  Lietderīga brīvā laika pavadīšana;
  Socializācija;
  Karjeras iespējas;
  Atalgojums;
  Ceļošanas iespējas
  Please enter one response per row
  Komunikācijas spēju uzlabošana
  Spēja ātri mācīties
  Spēja ātri pielāgoties jauniem apstākļiem
  Atbildības sajūta
  Iniciatīva un aktivitāte
  Skaidra motivācija darbībai
  Please enter one response per row
  Sertifikāti un diplomi
  Spēja un vēlme apgūt jaunās prasmes, specialitāti utt.
  Profesionālās prasmes
  Please enter one response per row
  Brīvprātīgā darba apliecinājumi nepieciešamā jomā
  Atsauksmes no darbadevējiem
  Atsauksmes no jauniešu NVO vadības
  Atsauksmes no oficiālajām struktūrām (Jaunatnes departaments utl.)
  Please enter one response per row
  Pasākumi
  ES projektu gatavošana un iesniegšana
  ES projektu administrēšana
  NVO administrēšana
  Darbs ar informāciju
  Izglītības pasākumi
  Please enter one response per row
  Jauniešu vasaras nodarbinātība
  Jauniešu vasaras nometņu organizēšana
  Pasākumu organizēšana jauniešiem
  ES projektu iesniegšana un reālizēšana
  Brīvprātīgā darba veicināšana un sistematizācija
  Atbalsts jauniešu organizāciju publisko pasākumu organizēšanai
  Jauniešu organizāciju projektu līdzfinansēšana
  Neformālās izglītības centra darbība
  Please enter one response per row
  sociālos tīklos
  pilsētas informācijas portālos
  Jaunatnes departamenta mājas lapā jaunatne.daugavpils.lv
  caur paziņām un draugiem
  avīzēs
  TV
  radio
  ar afīšām
  caur skolotājiem
  Please enter one response per row
  Domes mājas lapā www.daugavpils.lv
  Jaunatnes departamenta mājas lapā jaunatne.daugavpils.lv
  Jaunatnes departamenta lapā Facebook
  Jaunatnes departamenta lapā Draugiem.lv
  citās pašvaldības iestāžu mājas lapās
  Jauniešu NVO mājas lapās
  pilsētas informācijas portālos
  Tieši jaunatnes departamentā
  no Jaunatnes departamenta speciālistiem
  Jauniešu neformālās izglītības centrā
  no paziņām
  Please enter one response per row