แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน (Intranet) ปี 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน (Intranet)
2. เพื่อนำผลจากการสำรวจไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่อไป

คำชี้แจง
1. ผู้ตอบแบบสำรวจ คือ ผู้บริหาร ผู้ใช้งานระบบ และผู้ดูแลระบบ
2. ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจ โดยเติมเครื่องหมายถูก / และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วนสมบุรณ์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  2.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบสารสนเทศ
  2.2 ความเป็นปัจจบันของฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
  2.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบสารสนเทศ
  2.4 ความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
  2.5 ความสะดวกในการใช้งานระบสารสนเทศ
  2.6 การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
  2.7 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
  2.8 โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
  Please enter one response per row
  This is a required question