Plán pro Ladronku, představení konceptu a sběr komentářů
Městská část Praha 6 připravuje strategický Plán pro Ladronku. Na základě participace a činnosti pracovní skupiny jsme zjistili 17 oblastí, jakým způsobem areál dále rozvíjet. Jedná se o soupis všech možností, které se budou odehrávat v postupných krocích. 17. dubna 2018 proběhlo v Usedlosti Ladronka veřejné pracovní představení konceptu plánu. Tato anketa je dalším z nástrojů, jak se obyvatelé mohou do přípravy plánu zapojit. Vaše zpětná vazba ze setkání i ankety bude zapracována současně.
TIP NA ČTENÍ:
A) Seznamte se s tématy, která lidi nejvíce zajímají.
B) Prostudujte navržená opatření.
C) V případě zájmu napište komentář.
POZNÁMKA: TÉMATA NEJSOU ŘAZENA DLE DŮLEŽITOSTI. ANKETU VYPLŇTE DO 16. KVĚTNA.

Vymezení areálu – základní situace:

Rozsah území je stanoven v hranicích stávajícího areálu s přesahem do spodní části parku, která se nachází na území MČ Praha 5. Rozvoj této části je podmíněn aktivitou MČ Praha 5. Na mapě hranici areálu vyznačuje jasně zelená plná čára. Mapa k detailnímu náhledu je ke stažení na této adrese: www.praha6.cz/planproladronku

Mapa areálu z vyznačenými návrhy
1) WC NA VÍCE MÍSTECH
PROBLÉM: Rozsah areálu a rozložení aktivit v jeho ploše vyžaduje odpovídající zázemí na více místech. Nejvíce postrádané jsou WC s pitnou vodou. Preferovaným řešením je umístění toalet v objektu, který sdružuje více funkcí – například občerstvení, převlékání či přebalování dětí. Doplňkově plán zvažuje umístění mobilních toalet.
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Sdružený objekt na východě v ploše sportu.
B) Sdružený objekt v Areálu kolečkových sportů.
C) Sdružený objekt v rámci V. etapy.
D) Dočasné toalety v západní části (obrázek).
Ilustrace doplňkového umístění mobilních toalet
Váš komentář:
Your answer
2) VÍCE MOŽNOSTÍ OBČERSTVENÍ
PROBLÉM: Rozsah areálu vyžaduje občerstvení na více místech. Preferovaným řešením je umístění občestvení ve sdruženém objektu s toaletami a dalším zázemím (viz také bod "WC na více místech").
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Sdružený objekt na východě v ploše sportu.
B) Sdružený objekt v Areálu kolečkových sportů.
C) Sdružený objekt v rámci V. etapy.
D) Prověřit možnosti mobilního občerstvení.
Váš komentář:
Your answer
3) ZAVEDENÍ PRAVIDEL
PROBLÉM: Návštěvníci využívají areál pro širokou škálu různých aktivit. Soužití některých činností je zdrojem konfliktu. Část třecích ploch lze snížit důsledným zavedením pravidel. V současné době nejsou pravidla pro využití dostatečně zavedena.
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Zlepšit pravidla využívání parku.
B) Vytvořit grafický manuál a plán parku.
C) Vytvořit navigační a informační systém.
D) Zvážit režim dráhy ve špičce: vyšší ohleduplnost od dubna do října, 10 – 12 hodin, 14 – 19 hodin.
E) Zákaz pohybu Segway.
Ilustrativní příklad plánu parku Gleisdreieck, Berlín
Váš komentář:
Your answer
4) VĚTŠÍ BEZPEČNOST DRÁHY
PROBLÉM: Rychlý pohyb na dráze vede ke kolizím s pěšími a jiným pomalým pohybem. Riziko konflitku je větší v místech, kde pěší cesty a dráha těsně sousedí. Užší dráha ve východní části znesnadňuje míjení různých uživatelů.
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Oddělit pěší cestu od jízdní dráhy travnatým pásem (obrázek).
B) Zvětšit šířku dráhy ve východní části na 5,5 metru.
C) Zvýraznit významná křížení dráhy a pěších cest.
D) Zlepšit křížení před usedlostí.
E) Důsledně vyznačit piktogramy.
Schéma navrženého profilu dráhy a pěších cest
Váš komentář:
Your answer
5) OTEVŘENÁ USEDLOST LADRONKA
PROBLÉM: Usedlost Ladronka je historickým těžištěm areálu i jeho symbolem. S jejím fungováním se pojí různá očekávání. Usedlost je na jedné straně přetížena, na druhé straně by lidé uvítali širší nabídku služeb a programu. Provozovatel vytváří plán rozvoje usedlosti ve shodě s potřebami uživatelů.
NÁVRH OPATŘENÍ (společný plán provozovatele a MČ Praha 6):
A) Kultura – koncerty a výstavy.
B) Dvůr pro akce veřejnosti.
C) Skříňky a šatny.
D) Zimní vyžití.
E) Lepší komunikace nabídky.
Váš komentář:
Your answer
6) AREÁL KOLEČKOVÝCH SPORTŮ U KAUFLANDU
Plán navrhuje vytvoření areálu kolečkových sportů v části za podjezdem u Kauflandu. V rámci areálu bude umístěn objekt sdružující WC, občerstvení a zázemí správce. Areál lze vybavit dalšími herními prvky jako jsou skatepark, dětské hřiště, herní prvek „pavučina“. Areál počítá se zachováním pěší a cyklistické trasy směr Řepy. Návrh vzniká ve spolupráci s Českým svazem kolečkového bruslení.
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Dráha 400 metrů s možností využití v zimě.
B) Ovál 200 metrů s klopenými zatáčkami.
C) Toalety a zázemí správce tohoto areálu.
D) Možnost dalšího vybavení (Skatepark).
Ukázka obdobného areálu kolečkových sportů v Ostravě
Váš komentář:
Your answer
7) IV. ETAPA ROZVOJE PŘES PODBĚLOHORSKOU
Bývalý technický areál i zelené plochy v této části jsou předmětem dalšího rozvoje (obrázek).
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Prověřit a navrhnout podobu rozvoje areálu.
Vymezení IV. etapy rozvoje areálu na mapě
Váš komentář:
Your answer
8) V. ETAPA ROZVOJE SMĚR STRAHOV
Plán navrhuje ve shodě s dlouhodobou vizí rozvoj areálu směr Strahov (mezi ulicemi Běžecká, Skokanská, Ateltická). V rámci rozšíření areálu bude umístěn dostatečně dimenzovaný objekt sdružující WC, občerstvení a zázemí. Objekt bude umístěn tak, aby byl využitelný pro uživatele parku, dráhy a případné sportovní plochy (obrázek).
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Prověřit a vytvořit podobu rozvoje areálu.
B) Vytvořit koridor pro návaznost na stávající areál (přesun Atletické do polohy jih).
Vymezení V. etapy rozvoje areálu na mapě
Váš komentář:
Your answer
9) LEPŠÍ PROPOJENÍ S OKOLÍM
PROBLÉM: Areál Ladronka je dostupný ze všech směrů z okolí. Jednotlivá místa se liší mírou komfortu a pocitu bezpečnosti. Na mapě areálu jsou důležitá místa vstupu vyznačena zelenými šipkami.

NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Zlepšit přecházení Atletické ulice směrem od Strahova.
B) Zlepšit přecházení Podbělohorské směrem od ulice Nad Motolskou nemocnicí.
C) Zlepšit vstupy směrem od Císařky (Prahy 5).
D) Prověřit lepší vstup od Obory Hvězda (šrafovaná šipka na mapě).
E) Prověřit vstup od záměru Olymp Centra (šrafovaná šipka na mapě).
F) Zlepšit vstup směr Řepy.
G) Prověřit napojení na metro Motol (šrafovaná šipka na mapě).

Mapa areálu s vyznačenými přístupy
Váš komentář:
Your answer
10) KLIDOVÁ ZÓNA
PROBLÉM: Areál Ladronka kombinuje funkce místního parku i sportovně/rekreačního areálu celoměstského významu. Klidová úloha parku dosud nebyla jasně pojmenována a vymezena.
NÁVRH OPATŘENÍ
A) Stanovit základní rozvrh ploch – A) klidové plochy, B) volné plochy aktivit, C) dráha.
B) Zrekonstruovat chodník podél Tomanovy pro pěší.
C) Opravit a doplnit cestní síť v části P5.
D) Vytvořit grafické znázornění (viz také Pravidla).
Váš komentář:
Your answer
11) HŘIŠTĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, HERNÍ PRVKY
PROBLÉM: V současnosti jsou v areálu umístěna dvě dětská hřiště - při Tomanově ulici a u Usedlosti Ladronka. Vzhledem k rozloze areálu a vytíženosti v čase špičky je počet herních míst pro děti nedostatečný.
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Prověřit umístění příležitostných herních prvků.
B) Zvážit autorské herní prvky, například dřevěné.
Váš komentář:
Your answer
12) SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, CVIČEBNÍ PRVKY
PROBLÉM: Chybí volně přístupné sportovní hřiště (volejbal, nohejbal, basketbal, malý fotbal apod.) Lidé by uvítali další venkovní posilovnu či více cvičebních prvků.
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Pro sportovní hřiště primárně využít plochu sportu (SP), tzv. velkého hřiště.
B) Zřídit víceúčelové sportovní hřiště v ploše sportu.
C) Doplnit stávající cvičební prvky (Workout).
D) Zřídit drobné cvičební prvky pro seniory (u Tomanovy).
E) Zvážit Skatepark u Kauflandu.
Váš komentář:
Your answer
13) PIKNIKOVÁ MÍSTA S MOŽNOSTÍ GRILOVÁNÍ
PROBLÉM: Areál dosud nenabízel piknikové místo s možností grilování. V roce 2017 bylo zřízeno nové piknikové místo s grilem v rámci Nápadu pro Šestku (obrázek).
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Vyhodnotit provoz a zvážit další kroky.
Nové piknikové místo s grilem pod Usedlostí Ladronka
Váš komentář:
Your answer
14) PÍTKA A VODNÍ PRVKY
PROBLÉM: Pro řadu aktivit je přístup k pitné vodě vhodným a vítaným doplňkem. V areálu je málo míst s pitnou vodou.
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Prověřit umístění u dočasných toalet v západní části.
B) Prověřit umístění v blízkosti usedlosti.
C) Prověřit umístění v ploše sportu (SP), tzv. bývalého velkého hřiště.
Váš komentář:
Your answer
15) VÍCE LAVIČEK A MOŽNOSTÍ POSEZENÍ
PROBLÉM: Rozloha areálu vyžaduje odpovídající vybavení parkovým mobiliářem. V některých částech areál není vybavený vhodnými místy pro posezení.
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Navrhnout umístění laviček a posezení se stolem.
B) Na podobu posezení zvážit možnost kreativní soutěže.
Váš komentář:
Your answer
16) HROMADNÉ AKCE
PROBLÉM: Organizované společenské akce jsou součástí života areálu, mnohdy ale zasahují do jeho provozu. Hromadné akce mohou překážet, obtěžovat hlukem, odpadky a množstvím parkujících aut.
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Monitorovat průběh akcí v roce 2018 a vyhodnotit jej.
B) Vytvořit kalendář pravidelných akcí.
C) Upravit režim konání akcí.
D) Zlepšit informovanost.
Váš komentář:
Your answer
17) SPRÁVCE AREÁLU A PRŮBĚŽNÁ ÚDRŽBA
PROBLÉM: Prvky areálu vyžadují průběžnou údržbu, obnovu i pravidelný dozor. Některé části vybavení jsou na konci své životnosti. Současný režim obnovy není důsledný.
NÁVRH OPATŘENÍ:
A) Vyhodnotit režim správy a navrhnout úpravy.
B) Stanovit kontaktní osobu.
Váš komentář:
Your answer
Máte-li jiné připomínky, prosíme vypište.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service