PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ
Quý Thầy/Cô hãy cho biết mức độ đồng ý bằng cách CHỌN vào ô thích hợp cho các tiêu chí từ 1 đến 5:
1. Mục tiêu đào tạo của CTĐT được xác định rõ ràng *
2. Mục tiêu của CTĐT phản ánh tầm nhìn và sứa mạng của nhà trường *
3. Mục tiêu của CTĐT phù hợp với quy định của Luật GD ĐH *
4. Mục tiêu của CTĐT phản ánh được nhu cầu của thị trường lao động *
5. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, súc tích *
6. CĐR của CTĐT phản ánh được mục tiêu của CTĐT *
7. CĐR của CTĐT nêu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, mức năng lực tự chủ và trách nhiệm đối với người học tốt nghiệp và triển vọng việc làm trong tương lai *
8. CĐR của CTĐT đo lường và đánh giá được *
9. CĐR của CTĐT được xây dựng có sự tham gia và đóng góp ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là nhà sử dụng lao động *
10. CĐR của CTĐT được rà soát, điều chỉnh ít nhất 2 năm 1 lần *
11. CĐR của CTĐT công bố công khai rộng rãi bằng nhiều hình thức và phương tiện khác nhau *
12. Thầy/Cô hiểu rõ CĐR của CTĐT *
13. Bản mô tả CTĐT cung cấp đầy đủ các nội dung, thông tin liên quan *
14. Bản mô tả CTĐT được cập nhật những vấn đề mới nhất liên quan ít nhất 2 năm 1 lần *
15. Đề cương môn học có đầy đủ thông tin liên quan *
16. Tất cả đề cương môn học được định kỳ rà soát, bổ sung , điểu chỉnh, cập nhật 2 năm 1 lần *
17. Bản mô tả CTĐT được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau *
Tất cả đề cương môn học được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau *
19. Các bên liên quan đều có thể tiếp cận với bản mô tả CTĐT và đề cương môn học một cách dễ dàng và thuận lợi *
20. CTDH được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về về kiến thức, kỹ năng, mức năng lực tự chủ và trách nhiệm *
21. Các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra. Đánh giá kết quả học tập của người học của tất cả các môn học trong CTĐT là phù hợp, góp phần hỗ trợ hiệu quả việc đạt được CĐR. *
22. Các môn học trong CTDH có sự tương thích về nội dung và thể hiện sự đóng góp cụ thể của mỗi môn học nhằm đạt được chuẩn đầu ra *
23. Các môn học trong CTDH xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra/ đánh giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt nhất để đảm bảo việc đạt được CĐR *
24. Các môn học trong CTDH xác định tổ hợp các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt để đảm bảo việc đạt được CĐR *
25. Nội dung các môn học trong CTDH thể hiện việc đạt được CĐR và lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan *
26. Các học phần trong CTDH được cấu trúc đảm bảo gắn kết và liền mạch giữa học phần đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, đảm bảo chương trình là một khối thống nhất *
27. Các học phần trong CTDH được bố trí hợp lý (học phần điều kiện, tiên quyết, thời lượng cho mỗi học phần, thời điểm/ học kỳ thực hiện *
28. CTDH được định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ít nhất 2 năm 1 lần *
29. Khi điều chỉnh CTDH có tham khảo của các chương trình tiên tiến trong nước hoặc quốc tế đảm bảo tính linh hoạt và tích hợp. *
30. Thầy/Cô hiểu rõ và thực hiện theo Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Nhà trường *
31. Khoa/Bộ môn và Giảng viên xây dựng tổ hợp công nghệ dạy học/phương pháp dạy học đa dạng , hiệu quả trong các hoạt động dạy học để đạt được CĐR *
32. Khoa/Bộ môn và Giảng viên hướng dẫn người học sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu / học tập hiệu quả, chủ động tiếp thu , lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được CĐR *
33. Thầy/Cô hài lòng với tổ hợp công nghệ dạy và học/các phương pháp dạy học sử dụng trong CTĐT *
34. Trong mỗi đề cương chi tiết môn học mô tả rõ việc sử dụng hiệu quả tổ hợp các phương pháp dạy/học tập, nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm *
35. Đề cương chi tiết môn học nhấn manh hoạt động tự nghiên cứu nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho người học. *
36. Thầy/Cô sử dụng thành thạo, hiệu quả tổ hợp các phương pháp giảng dạy nhằm hỗ trợ người học rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời. *
37. Nhà trường có các quy trình/ kế hoạch rõ ràng về việc đánh giá kết quả học tập của người học (tuyển sinh, quá trình đào tạo, đầu ra) để đạt được CĐR và công bố công khai, rộng rãi đến các bên liên quan *
38. Nhà trường có các quy trình/ tài liệu hướng dẫn việc thiết kế các phương pháp/công cụ kiểm tra/đánh giá phù hợp với mục đích/ mục tiêu càn đánh giá tương ứng với mức độ đạt được CĐR *
39. Nhà trường có tài liệu/ hướng dẫn quy định cụ thể về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan trong các kỳ thi *
40. Các tài liệu/ hướng dẫn quy định cụ thể về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan trong các kỳ thi được công bố công khai tới người học trước mỗi khóa học/ học kỳ/ học phần *
41. Người học hiểu và nắm rõ về các quy định về kiểm tra/ đánh giá kết quả học tập của người học *
42. Thầy/Cô sử dụng tổ hợp các phương pháp kiểm tra/ đánh giá quả học tập của nguời học *
43. Thầy/Cô sử dụng các tiêu chí kiểm tra/ đánh giá quả học tập của nguời học có sự phân định rõ ràng mức độ đạt/ không đạt nhằm đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị *
44. Tổ hợp các phương pháp kiểm tra/ đánh giá quả học tập của nguời học được thiết kế khoa học, được kiểm chứng nhằm hướng tới sự khách quan, công bằng *
45. Sĩ số lớp học thuận lợi cho phương pháp học tập tích cực *
46. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ phòng học giúp GV dễ dàng áp dụng các phương pháp học tập tích cực *
47. Các hình thức tổ chức lớp học đa dạng và linh hoạt *
48. Trợ lý giảng dạy hỗ trợ hiệu quả cho công tác giảng dạy của GV *
49. Nhà trường khuyến khích GV sử dụng CNTT trong giảng dạy *
50. Việc triển khai các công cụ giảng dạy áp dụng CNTT giúp SV tự học ở nhà tốt hơn *
51. Nhà trường có chính sách khuyến khích giảng viên giảng dạy bằng tiếng Anh *
52. Tài liệu trong thư viện đáp ứng được hoạt động dạy và học *
Submit
This form was created inside of Đại học Bình Dương. Report Abuse