แบบฟอร์มลงทะเบียน Mac Address สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

สำหรับสมาชิกอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เพื่อลงทะเบียน Mac Address ของอุปกรณ์มือถือและ Smart Phone แล้ว ก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ ได้โดยไม่ต้อง Login
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  กรุณากรอกข้อมูลให้เป็นตัวเลข
  This is a required question