แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
190 responses
Loading...
Loading responses…
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แยกตามรายด้าน 4 ด้าน)
ด้านการบริหารงานบุคคล
1.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
No responses yet for this question.
2.การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
No responses yet for this question.
3.การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
No responses yet for this question.
4. การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่งถึง
No responses yet for this question.
5. การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
No responses yet for this question.
ด้านงบประมาณ
1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณสู่สถานศึกษา
No responses yet for this question.
2. การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบาย
No responses yet for this question.
3. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน
No responses yet for this question.
4. การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
No responses yet for this question.
5. การนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
No responses yet for this question.
6. การให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
No responses yet for this question.
7. การให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา
No responses yet for this question.
8. การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
No responses yet for this question.
9. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ
No responses yet for this question.
10. การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
No responses yet for this question.
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
No responses yet for this question.
2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
No responses yet for this question.
3 การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีความหลากหลายสะดวกและรวดเร็ว
No responses yet for this question.
4 จัดทำแผนผังอาคารสถานที่และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
No responses yet for this question.
5 บำรุงรักษาอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาดถูกสุขลักษณะ
No responses yet for this question.
6 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
No responses yet for this question.
7 วางระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตรงตามภารกิจของหน่วยงาน
No responses yet for this question.
8 จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและความต้องการจำเป็น
No responses yet for this question.
9 รับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
No responses yet for this question.
10 ประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบันองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพิ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
No responses yet for this question.
ด้านวิชาการ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตอบสนองภารกิจ นโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
No responses yet for this question.
2 พัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและตามความต้องการของสถานศึกษา
No responses yet for this question.
3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
No responses yet for this question.
4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
No responses yet for this question.
5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
No responses yet for this question.
6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
No responses yet for this question.
7 ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
No responses yet for this question.
8 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
No responses yet for this question.
9 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
No responses yet for this question.
10 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
No responses yet for this question.
ข้อแสนอแนะ
ท่านมีข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อการพัฒนาดังนี้
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.