แบบสอบถามการเสริมสร้างเครือข่ายอาหารไทยฮาลาลจากชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
1.เพศ *
2.อายุ *
3.การศึกษา *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความสะดวก / การนำไปใช้
คำชี้แจง โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความสะดวก / การนำไปใช้ของท่าน
ด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศดังกล่าว ประกอบด้วย
- เวปไซด์ : http://www.halalinfo.ifrpd.ku.ac.th/
- สื่อสังคมออนไลน์ : https://www.facebook.com/FoodSafetyHalal
- ระบบฐานข้อมูล(Mobile App) : halaldb.ifrpd.ku.ac.th
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยอาหารฮาลาล ก่อน การใช้ระบบสารสนเทศ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยอาหารฮาลาล หลัง การใช้ระบบสารสนเทศ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการให้บริการข่าวสารข้อมูลอาหารฮาลาลผ่านเวปไซด์, สื่อสังคมออนไลน์และ โมบายแอพพลิเคชั่น
ให้บริการผ่าน URL :http://halalinfo.ifrpd.ku.ac.th
ให้บริการผ่าน URL :https://www.facebook.com/FoodSafetyHalal
ให้บริการผ่าน แอพพลิเคชั่น (Mobile App Ios - Android) : halal lib
1. รูปแบบการให้บริการและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลระดับไหน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. เนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาลตรงความต้องการระดับไหน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาข้อมูลในการให้บริการได้สะดวกระดับไหน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. สามารถนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับไหน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการให้บริการสารสนเทศฐานข้อมูลความปลอดภัยอาหารฮาลาลผ่านแอพพลิเคชั่น
ให้บริการผ่าน URL: http://halalindb.ifrpd.ku.ac.th โดยการโหลด Application ผ่านระบบ IOS และ Android
1. ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลของระบบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้รับ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความทันสมัยของข้อมูลที่ท่านได้รับ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความน่าสนใจของข้อมูลและการนำไปใช้งานได้จริง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูล (Mobile App) อยู่ในระดับไหน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการใช้งาน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms