แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านการให้บริการและคุณลักษณะผู้เรียน M1

  ครูส่วนมากมีวุฒิตรงตามสายงาน
  มีจำนวนครูเพียงพอ
  ครูส่วนใหญ่ รุ่นใหม่ไฟแรง มีความสามารถสูง
  ครูนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้ดี
  ครูยังไม่มีการทำวิจัยในชั้นเรียน
  ครูขาดการนิเทศ และประเมินผล
  Please enter one response per row