ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI ON-GOING
Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? *
Zdecydowanie tak
Raczej Tak
Trochę tak/trochę nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi
2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? *
Zdecydowanie tak
Raczej Tak
Trochę tak/trochę nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi
3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: *
Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/ trochę źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku: *
Tak
Nie
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w swojej gminie? *
Zdecydowanie tak
Raczej Tak
Trochę tak/trochę nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi
5.1. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? *
5.2. Jakie są powody?
6. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? *
7. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? *
8. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? *
9. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? *
10. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności?
Prosimy o zaznaczenie trzech najważniejszych
Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki
Infrastruktura i oferta kulturalna
Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna
Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań)
Infrastruktura drogowa
Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne)
Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem
Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców
Warunki życia osób niepełnosprawnych
Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych
Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem
Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby przed 34 rokiem życia
Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia
Działania umożliwiające podjęcie pracy przez kobiety
Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
11. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania? *
12. W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy