Beacon Hill Neighborhood Survey - Tagalog

Pagsisiyasat Beacon Hill Neighborhood Survey Due June 30, 2016

Nagbabago na ang Beacon Hill. Sabihin ninyo sa amin kung ano sa inyong tingin ang kailangan ng Beacon Hill, at ang inyong mga opinyon sa 2010 Neighborhood Plan Update at sa ipinapanukalang Seattle 2035 Comprehensive Plan para sa Beacon Hill upang maipagbigay-alam namin kay Mayor Ed Murray at sa mga Konsehal sa kalagitnaan ng Hulyo bago pagbotohan ng Konseho ang 2035 Plan. Isang survey lamang ang maaaring sagutan ng inyong pamilya at ipasa ito bago sumapit ang Hunyo 30. Maraming salamat po.

Maraming salamat po sa pabibigay ninyo ng inyong oras para sagutin ang survey na ito. Ang ating mga kapitbahay ay mula sa iba’t-ibang lahi at 78.3% sa mga ito ay “people of color” at 44.4% naman ay ipinanganak sa ibang bansa. Para masiguro na maipararating ang survey na ito sa mas nakararaming kabahayan na mula sa iba’t-ibang lahi, maaaring ipagbigay-alam sa amin ang mga impormasyon tungkol sa inyong pamilya:

Beacon Hill Merchants Association, El Centro de La Raza, Friends of Lewis Park, International Drop In Center, International Examiner, Jefferson Community Center and North Beacon Hill Council.

  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number between 1,900 and 2,016
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number between 0 and 100
  This is a required question
  Must be a number between 0 and 100
  This is a required question

  Beacon Hill

  Sagutin po ang lahat ng mga katanungan. Kahit saan ka man nakatira, lahat ng mga residente ng Beacon Hill ay apektado dahil tayo ay namimili, nagtatrabaho, kumakain, naglalaro, naglalakad/nagbibisikleta/nagmamaneho/sumasakay ng bus at/o tren sa North Beacon Hill.

  A. General Needs of Beacon Hill

  1.  Karatula na nagsasabing “Welcome to Beacon Hill Neighborhood”. 
  2.  Mga karatulang may kinalaman sa sining, kultura at kasaysayan.
  3.  Planong pangkaligtasan para sa lahat ng mga gumagamit ng kalsada kasama ang mga
  naglalakad sa kalye, nagbibisikleta, mga nagmamaneho at iba pa.
  4.  Pagsusuri ng mga epekto ng mga ingay at polusyon ng mga eroplano sa kalusugang pampubliko.  
  5.  Mga serbisyong panlipunan para sa mga residente.
  6.  Lugar na pagdada-usan ng mga kaganapan para sa mga iba’t-ibang lahi at kultura. 
  7.  Mga maliliit na parke sa buong Beacon Hill.
  8.  Seguridad at iba pang mga hakbang upang mapabuti ang kaligtasan sa Beacon Hill.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  B. Direksyon ng Polisiya para sa Beacon Hill

  Ang mga polisiya nakalista dito ay nagmula sa 2011 Beacon Hill Neighborhood Plan na binuo kasama ang ating komunidad.
  1. Payagan ang mga kabahayang pang-malalaking pamilya sa mga lugar na para lamang sa
  mga maliliit na bahay sa mga lugar ng Urban Village.
  2. Hikayatin ang mga abot-kayang pampamilyang mga bahay.
  3. Hikayatin ang pagbalanse ng murang renta at pagbili ng bahay.
  4. Hikayatin ang pagbuo ng mga pabahay malapit sa mga istasyon ng tren o light rail.
  5. Hikayatin ang pagbuo ng mga murang pabahay malapit sa istasyon ng tren o light rail.
  Please enter one response per row
  6.  Suportahan ang patuloy na pagsasama-sama ng mga maliliit na negosyo at hikayatin ang mga bagong nagtatayo ng maliliit na negosyo. 
  7.  Panatilihin at dagdagan pa ang lokal na mapagkukunan ng mga pagkain kasama na ang mga tindahan o palengke sa mga lugar na komersyal.
  Please enter one response per row
  8.  Hikayatin ang karagdagang mga pagsusuri sa kalye sa pamamagitan ng mga programang pangkomunidad at mga fiesta lalo na sa mga pagdisenyo ng mga pagbabago sa paligid at iba pa. 
  9.  Pagandahin at ayusin pa lalo ang kaligtasan ng mga naglalakad sa paligid ng mga kalye ng Urban Village and pigilan ang mga proyektong makasasama sa mga ito. 
  Please enter one response per row

  C. Pagpapalawak ng Beacon Hill Residential Urban Village

  Narito ang isang maigsing pagpapaliwanag tungkol sa Urban Village. Ang Seattle’s 2035 Comprehensive Plan ay may stratehiyang “urban village” na humihikayat sa pagpaparami ng trabaho at mga pabahay sa mga partikular na lugar sa Seattle na mas kaya ang mga paglagong ito habang patuloy na nagbibigay ng mahahalagang serbisyong pampubliko at mga amenities sa mga residente nito. Ipinapanukala sa planong ito na palawakin ang North Beacon Hill Residential Urban Village sa lugar na malapit lang lakarin papunta sa istasyon ng Light Rail station. Tignan ang mapa

  Beacon Hill Urban Village

  Captionless Image
  This is a required question
  2.  Palawakin ang lugar ngThe  Beacon Hill Urban Village upang maipakita ang lapit nito sa istasyon ng Light Rail..
  3.  Huwag ng palawakin ang Beacon Hill Urban Village .
  4.  Pagaralan ang paglalagay ng isang Urban Village sa Veteran Affairs (VA) Hospital sa may South Columbian Way.  Isa itong pangunahing pinagtatrabahuhan at aktibong pinagmumulan ng mga gumagamit ng transportasyon.
  5.  Kung ang Urban Village ay maitatayo sa paligid ng VA Hospital, gamitin ang nasusulat sa itaas na direksyon ng polisiya ng North Beacon Hill Neighborhood Plan na sinuportahan ng mga kasagutan sa mga survey.
  Please enter one response per row

  D. Abot-kayang Pabahay

  Ipinapanukala ng City ang Housing Affordability and Livability Agenda (HALA) na tutulong maging abot-kaya ang mga pabahay sa pamamagitan ng pagpapatayo ng 20,000 na unit para sa mga pamilyang mababa ang kita sa loob ng 10 taon. Kasama sa planong ito ang programang Mandatory Housing Affordability (MHA) na nag-aatas sa mga bagong gusaling pabahay na magkaroon ng mga abot-kayang units o di kaya nama’y atasan ang mga developer na magbigay ng tulong para suportahan ang pagbuo ng mga abot-kayang mga pabahay. Para magawa ang MHA, kailangang baguhin ang zoning upang maisama ang iba’t-ibang klase ng pabahay sa mga lugar na single family zones lamang sa Urban Villages.
  1.   Suportahan ang mga pagbabago ng zoning sa mga lugar na para lamang sa mga single family sa loob ng Beacon Hill Urban Village upang magawa ang programang Mandatory Affordable Housing (MHA). 
  Please enter one response per row

  This is a required question

  F. Survey Feedback

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Pinondohan ng bahagya ng Seattle Department of Neighborhoods.