แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ Smart Services สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่สังกัด
Your opinions matters to us
หน่วยงานอื่นๆ (โปรดระบุ)
Your opinions matters to us
Your answer
เพศ
Your opinions matters to us
อายุ
Your opinions matters to us
ระดับการศึกษา
Your opinions matters to us
สถานภาพ
Your opinions matters to us
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบประเมินนี้ต้องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ โปรดทำเครื่องหมาย /

ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง

ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content): *
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design): *
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ไอคอนรูปภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม: *
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาในระดับใด
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ Smart Services สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับใด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ / แนวความคิดเห็น เพิ่มเติม:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms