การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (Pre - Test) ในการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง "การคุ้มครองแรงงาน กรณีการเกษียณอายุ "
ชี้แจง***
1. ผู้ที่ทำแบบทดสอบเป็นข้าราชการทุกคน และพนักงานราชการ (นักวิชาการแรงงาน) ของหน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้นหัวหน้าหน่วยงาน
2. กรุณาตอบแบบทดสอบทุกคนตามความเป็นจริง ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. หลังจากนั้นระบบจะปิดไม่สามารถทำแบบทดสอบได้

หมายเหตุ**
1. ขอความร่วมมือท่านโปรดทำแบบทดสอบเพียง 1 ครั้ง ให้ครบทุกข้อ แต่ละข้อเลือกเพียง 1 คำตอบ
2. ในกรณีที่ท่านทำแบบทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง จะนำคะแนนครั้งแรกมาคำนวณเท่านั้น

1.1 ใส่รหัสประจำตัว(5 ตัว) ของข้าราชการ/พนักงานราชการ(นักวิชาการแรงงาน) ที่ใช้บันทึกระบบงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายของกรม (เพื่อยืนยันตัวตน) *
โปรดระบุเป็นตัวเลขอารบิด เช่น 12345
Your answer
1.2 ชื่อหน่วยงาน *
ระบุชื่อหน่วยงานแบบย่อที่่ท่านปฏิบัติงาน เช่น สสค.ลำปาง, สรพ.1 เป็นต้น
Your answer
1.3 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน *
Your answer
1.4 จำนวนข้าราชการทั้งหมดกี่คน ยกเว้น ผู้บริหาร (ใส่เฉพาะตัวเลข) *
Your answer
1.5 จำนวนพนักงานราชการ (นักวิชาการแรงงาน) ทั้งหมดกี่คน (ใส่เฉพาะตัวเลข) *
Your answer
1.6 ท่านเป็น *
1.7 ระบุตำแหน่ง *
Your answer
1.8 คำนำหน้าชื่อ *
1.9 ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
1.10 นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms