แบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ขณะนี้ระบบได้ปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้ว สำนักงาน ก.ถ. ขอขอบพระคุณผู้รับบริการ และประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ และประชาชนทุกท่านในโอกาสต่อไป
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy