แบบสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2559
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
กรอกแบบสอบถามด้านล่างนี้ตามความเป็นจริง(ในส่วนที่หน่วยงานของ สสธ. ได้ให้บริการเท่านั้น)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม
สังกัดหน่วยงาน(ชื่อหน่วยงานผู้รับบริการ)
Your answer
ระดับตำแหน่ง
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ชื่อ โครงการ/งาน ที่ท่านได้รับบริการจาก สรธ. (ตัวอย่าง: โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี )
***ข้อควรระวัง : กรุณาตอบครั้งละ 1 โครงการ ต่อ 1 แบบสอบถาม กรณีมากกว่า 1 โครงการให้ส่งแบบสอบถามก่อนแล้วเริ่มตอบโครงการใหม่
Your answer
หน่วยงานภายในสสธ.ที่ให้บริการแก่ท่าน
Required
หัวข้อที่ 1-3 เติมคำตอบ (***กรุณาเลือกตอบเฉพาะข้อภารกิจที่ท่านได้รับบริการเท่านั้น***)
ให้ท่านทำเครื่องหมายในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
(ระดับความพึงพอใจ 5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = ปานกลาง , 2 = พอใช้ , 1 = ต้องปรับปรุง )
1. ภารกิจงานสำรวจและผลิตแผนที่
1.1 งานสำรวจภูมิประเทศ และสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
1.2 งานสำรวจและผลิตแผนที่ภูมิประเทศจากภาพถ่าย และภาพดาวเทียม
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
1.3 งานสำรวจวางหมุดหลักฐานและสำรวจทำแผนที่โครงการจัดรูปที่ดิน
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
2. ภารกิจงานสำรวจข้อมูลทางด้านธรณีวิทยา และปฐพีกลศาสตร์
2.1 งานสำรวจข้อมูลทางธรณีวิทยาฐานรากและข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
2.2 งานสำรวจหาข้อมูลทางวิศวกรรมธรณี
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
2.3 งานสำรวจวิเคราะห์ด้านอุทกธรณีวิทยา พัฒนาน้ำบาดาล และระบบบาดาล
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
2.4 งานสำรวจปฐพีกลศาสตร์ เพื่อหาแหล่งบ่อยืมดิน และวัสดุก่อสร้าง
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
2.5 งานสำรวจปฐพีกลศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ชั้นดินฐานราก
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
3. ภารกิจงานปักหลักเขตชลประทาน
3.1 งานสำรวจปักหลักเขตและซ่อมเขตชลประทาน
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
3.2 งานรังวัดที่ดินและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
ข้อ 4 - 5 ตอบทุกข้อ
4. การให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักสำรวจฯ
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
5. ภาพรวมการให้บริการตามภารกิจของสำนักสำรวจฯ
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
6. เครื่องมือและนวัตกรรมเครื่องมือสำรวจของสำนักฯ สามารถสนับสนุนประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่านในแต่ละด้าน
ด้านความทันเวลา
ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
7. ปัญหา
Your answer
8. ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบพระคุณ
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms