แบบประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ" ของสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดยผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2559 ครังที่ 2
คำชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินผลการให้บริการของสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
2. กรุณาเติมข้อความหรือเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
สถานภาพ*
สังกัด*
กรุณาเลือกสังกัด
ท่านได้รับบริการด้านใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อ)
ความพึงพอใจของท่านต่อการ"ให้บริการ"ในรอบปีที่ผ่านมา *
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
1. มีระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
3. ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
4. มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการชี้แจงให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน
6. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
7. บริการด้วยความสุภาพ ด้วยไมตรีจิต และให้เกียรติแก่ผู้มาใช้บริการ
8. บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว
9. สามารถอธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
10. มีสิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการให้บริการ
11. ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่ที่ให้บริการ
ท่านต้องการรับบริการจากสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านใดเพิ่มเติม
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms