แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๑ (๑/๖๐) (สำหรับเพื่อนร่วมงาน)

เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๑ (๑/๖๐)
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการพัฒนา
กำลังพลของ ทบ. ให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ หัวหน้าชุดยิง
และเป็นการผลิตกำลังพลให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาของ รร.ร.ศร. คือ ทหารราบ
เพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์ และประชาชน
ในฐานะที่ท่านเป็น เพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๑ (๑/๖๐)
กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการพัฒนานายทหารประทวน
ของโรงเรียนทหารราบต่อไป หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถ
1. สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับผู้บังคับหมู่ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ครูฝึกทหารได้
2. สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำการยิงปืนเล็กยาวได้อย่างแม่นยำ
3. มีความรู้ทางยุทธวิธีระดับหมู่ ตอน หมวดปืนเล็กและมีความรู้พื้นฐานทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารราบ
4. มีสมรรถภาพร่างกายตรากตรำต่อการปฏิบัติการทางทหารได้

-----------------------------------

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน 5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก 3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย 1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
  1.1 ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่บรรจุ/ปฏิบัติงาน/ที่ได้รับมอบหมาย
  1.2 ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หัวหน้าชุดยิง
  1.3 ความสามารถทำหน้าที่ครูฝึกทหารได้
  1.4 ความสามารถใช้อาวุธประจำกาย และการยิงปืนเล็กยาว
  1.5 ความรู้พื้นฐานทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารราบ
  1.6สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
  Please enter one response per row
  2.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
  2.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
  2.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
  2.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
  2.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
  2.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
  2.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
  2.8 การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
  2.9 ความยุติธรรม
  Please enter one response per row
  3.1 ภูมิใจในความเป็นคนไทย
  3.2 ไม่ฝักใฝ่หรือเห็นดีเห็นงามกับบุคคลที่จาบจ้วงดูหมิ่นมุ่งทำลายสถาบันชาติ
  3.3 รักษาความเป็นไทย เอกลักษณ์บ้านเมืองและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
  3.4 เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
  3.5 ไม่ยึดติดผลประโยชน์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่มีการคอรัปชั่นบ้านเมือง
  3.6 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
  3.7 ควบคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม
  3.8 นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
  3.9 เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
  3.10 เคารพและรักคนที่นับถือศาสนาต่างจากเรา
  3.11 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  3.12 ภูมิใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
  3.13 ประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  3.14 เมื่อได้ยินเพลงชาติหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกครั้ง จะยืนตรงทำความเคารพ อย่างสุภาพ
  3.15 แสดงความจงรักภักดีโดยการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
  3.16 เป็นผู้ที่มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น
  3.17 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
  3.18 เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น
  3.19 เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และบุคคลทั่วไป
  3.20 ช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question