แบบสอบถามความพึงพอใจระบบสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี

วัตถุประสงค์ : แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อการบริการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกรอกแบบสำรวจ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  5.ความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากเว็บไซต์จังหวัด
  6.ความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์จังหวั้ด
  7.ความสวยงามและความเหมาะสมในการนำเสนอของเว็บไซต์จังหวัด
  8.ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศของจังหวัด เช่น ระบบ web conference, ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย, ระบบรับรองรายงานการประชุม, ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา เป็นต้น
  9.ความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
  Please enter one response per row
  This is a required question