แบบสอบถามความพึงพอใจระบบสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
วัตถุประสงค์ : แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อการบริการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกรอกแบบสำรวจ
1.เพศ *
2.อายุ *
3.การศึกษา
4.อาชีพ *
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
5.ความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากเว็บไซต์จังหวัด
6.ความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์จังหวั้ด
7.ความสวยงามและความเหมาะสมในการนำเสนอของเว็บไซต์จังหวัด
8.ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศของจังหวัด เช่น ระบบ web conference, ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย, ระบบรับรองรายงานการประชุม, ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา เป็นต้น
9.ความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
10.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดลพบุรี
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service