แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการออกแบบระบบ ด้านเสถียรภาพของระบบ และด้านประโยชน์ของระบบที่มีต่อการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
1. สถานภาพ *
2. ด้านการออกแบบระบบ *
5
4
3
2
1
2.1 รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
2.2 ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
2.3 กระบวนการทำงานของระบบ มีความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
2.4 การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน
2.5 ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
3. ด้านเสถียรภาพระบบ *
5
4
3
2
1
3.1 ความถูกต้อง แม่นยำของระบบ
3.2 ระบบมีประสิทธิภาพ
3.3 ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
3.4 มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
3.5 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
3.6 ความแน่นอน เชื่อถือได้ของข้อมูล
3.7 ฐานข้อมูลมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
3.8 ระบบสามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา
4. ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น
4.2 ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลในการจัดทำรายงาน
4.3 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4.4 ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์
4.5 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
5. ข้อเสนอแนะ-ด้านการออกแบบระบบ
Your answer
6. ข้อเสนอแนะ-ด้านเสถียรภาพระบบ
Your answer
7. ข้อเสนอแนะ-ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน
Your answer
8. ข้อเสนอแนะ-ด้านอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.