แบบประเมินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2561นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท วันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อำเภอนิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี
โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพื่อการจัดกิจกรรมและปรับปรุงในปีต่อไป
ข้อมูลทั่วไป *
ระดับชั้น *
1. สถานที่ในการจัดกิจกรรม *
2. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม *
3. พาหนะมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการเดินทาง *
4. การเปิด-ปิดประชุมกอง *
5. อาหารมีปริมาณที่เพียงพอ รสชาติอร่อย *
6. ห้องน้ำ ห้องส้วมมีเพียงพอ *
7.วิทยากรมีความรู้ความสามารถ *
8. กิจกรรมเดินทางไกล *
9. กิจกรรมการเข้าฐานผจญภัย *
10. กิจกรรมชาวค่าย *
11. กิจกรรมนันทนาการระหว่างเข้าค่ายฯ *
12.กิจกรรมรอบกองไฟ *
13. กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิในในตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ *
14. กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง *
15. ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน *
16. ความพึงพอใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ *
17.ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนหันคาพิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service