โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 อายุราชการ *
1.4 ระดับการศึกษา *
1.5 สถานภาพการรับราชการ *
1.6 สำนัก/กอง กรุณาเลือก *
1.7 ท่านเคยเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) *
ท่านสามารถตอบข้อ 2 และ 3 ทั้งสองข้อได้
Required
2. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้งานและการใช้บริการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-levae)
คำชี้แจง : โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้บริการและการให้บริการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) โดยคลิกเลือกระดับความพึงพอใจที่ตงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง
2.1 ความพึงพอใจการใช้บริการระบบ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. ระบบมีความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทำให้สะดวกต่อการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2. ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
3. ข้อมูลมีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
4. ข้อมูลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อตัวท่านเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ระบบมีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
6. ความถึงพอใจในการภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
2.2 ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
2. บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
4. มีความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน การให้บริการ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือ ระบบ line เป็นต้น
5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึง
3. ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
คำชี้แจง : โปรดให้ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
ขอบคุณครับ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy