แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ของการใช้แบบประเมิน เพื่อรวบรวมความติดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ประชาคม สถานศึกษา เพื่อนำผลไปสรุปปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป
Email address *
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
Required
การศึกษา *
Required
สถานะ *
Required
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลสารสนเทศ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ข้อมูลมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมครบทุกด้าน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ดึงดูด น่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ุ6. ข้อมูลสารสนเทศมีคุณค่าค่อการเรียนรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ท่านได้ประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาครบทุกด้าน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ความพึงพอใจโดยรวมจากระบบข้อมูลสารสนเทศ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms