"להמציא את ערד מחדש" קרן דבורה מאייר ועיריית ערד - טופס רישום לתחרות הסרטונים
העיר ערד מזמינה יוצרים ואמנים להיכנס בשעריה וליצור בהשראתה אמנות ויזואלית. לעידוד היצירה בערד ואודותיה, העירייה והמרכז לאמנות עכשווית בערד יוזמים תחרות יצירות וידאו בקרב סטודנטים במכללת ספיר ומעמידים לרשות הזוכים סכום כספי על סך 5,000 ש"ח. על היצירות (וידאו ו/או אנימציה) להיות באורך של 15 שניות עד דקה, להצטלם בערד או בסביבתה ולהציג את העיר ותושביה באור חדש צעיר ורענן.

קראתי את התקנון (מצורף בסוף) ואני מסכים/ה לתנאיו *
שם פרטי *
שם משפחה *
תעודת זהות *
מספר טלפון נייד *
כתובת דואר אלקטרוני *
תחום לימודים *
שנת לימוד *
לפניך תקנון התחרות, נא קרא אותו בקפידה וסמן כי קראת והינך מסכים לכל הסעיפים בו.

1. כללי
1.1 עיריית ערד (להלן – "העירייה") עורכת תחרות סרטונים, אשר יציגו את ההווי בעיר ומזמינה סטודנטים לייצר סרטונים ולהשתתף בתחרות.
1.2 ההרשמה לתחרות מהווה אישור קריאה והסכמה לתקנון התחרות.
1.3 תקנון זה נועד להסדיר את האופן שבו תתקיים תחרות הסרטונים של העירייה, בתנאים המפורטים בתקנון זה. הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר התחרות.
1.4 העירייה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדית, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
1.5 החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
1.6 ההשתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. העירייה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש באתרי התחרות.
1.7 משתתף שנרשם לתחרות, מתחייב לשפות את העירייה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפים את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.
1.8 כל מחלוקות בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי נציג מטעם העירייה.
1.9 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
1.10 המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.
1.11 ברישום לתחרות, מאשר המשתתף קבלת דיוור מעירייה בכלל האמצעים העומדים לרשות העירייה לרבות דואר, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט ושיחות טלפון.
2. הגדרות
2.1 בתקנון יהיו למונחים הבאים משמעויות כדלקמן:
2.1.1 משתתף – כל מי שחלים בו כל התנאים הבאים באופן מצטבר בתקופת התחרות:
א. מי שהינו בן 18 שנים ומעלה;
ב. מי שהינו רשום במערכות מכללת ספיר כסטודנט בשנת הלימודים תשע"ז;
ג. מי ששלח את הסרטון לעירייה לבחינה עד תאריך הנקוב לשליחת הסרטונים;
ד. ההשתתפות בתחרות מותנית בהסכמתו ובהתחייבותו של המשתתף לנוסח התקנון;
2.1.2 פרס – הינו מלגה בלבד על פי החלוקה למקום ראשון 3,000 ש"ח שני 1,500 ש"ח ושלישי 500 ש"ח.
3. תקופת התחרות
3.1 שליחת הסרטונים תהא עד ליום 25.06.2017 בשעה 23:59. סרט שלא ישלח לעירייה עד ליום זה יפסל על הסף.
3.2 הכרזה על הזוכה תהא עד ליום 16.7.2017
3.3 העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת שליחת הסרטונים. ובמידה וכך תתפרסם מודעה בעניין בדף הפייסבוק של העירייה.
4. תנאי הסף להשתתפות
4.1 למען הספר ספק, רישום ההשתתפות בתחרות ו/או שליחת הסרטון, כאמור, מהווה אישור מצד המשתתף כי קרא את התקנון והוא מסכים לאמור בו ומקבל עליו את הוראות התקנון , לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
5. תנאי ההשתתפות והגשת הסרטונים
5.1 יוצרים המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו לעירייה את סרטוניהם בהתאם לכללים שנקבעו בתקנון זה. שליחת הסרטון, כאמור בסעיף זה, תחשב הגשת הסרטון, כהסכמה להשתתפות בתחרות בהתאם לכלליה וכהסכמה לתקנון זה.
5.2 על מנת שסרטון ישתתף בתחרות ויובא בפני השופטים, על הסרטון לעמוד בתנאים שלהלן באופן מצטבר:
5.2.1 אורך הסרטון לא יפחת מ 15 שניות ולא יעלה על דקה.
5.2.2 כל משתתף זכאי לשלוח יצירה אחת בלבד.
5.2.3 על הסרטונים להיות באחד מסוגי הקבצים הבאים: wmv, mpeg, mpv, flv, swf, mpg, asf,mp4,mov, avi
5.2.4 המשתתף מתחייב כי הוא בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בסרט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב המשתתף כי כל היצירות שישולבו בסרט הינם יצירותיו המקוריות וכי אינן מועתקות מכל מקור שהוא. כמו כן, מתחייב המשתתף כי לא ישולבו בסרט אותו יגיש כל חומר המפר כל דין, לרבות הפרת זכויות יוצרים ו/או זכות אחרת של צד ג' כלשהו ו/או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או פגיעה בפרטיותו ו/או יסוד לטענה בדבר עוולה אחרת, וכי לא ישולב בסרט חומר שיש בו תועבה, ו/או גזענות ו/או השמצות ו/או כל דבר שיש בו פגיעה בטעם הטוב.
5.2.5 המשתתף מתחייב כי בידיו הרשאות מתאימות מכל גורם שייקח חלק בסרט, לצורך שימוש על ידי העירייה בהתאם לתקנון זה.
6. בחירת הסרטים הזוכים
6.1 מבין כל הסרטונים שישלחו לעירייה, יבחרו שלושת הסרטונים הטובים ביותר על ידי וועדת שופטים שיבחרו על ידי העירייה. הוועדה תבחר הסרטונים הטובים ביותר על פי שיקול דעתה הבלעדי. החלטת הוועדה תהא סופית ולא ניתן יהיה לערער ו/או להשיג על החלטה זו.
6.2 מתמודד לא יוכל לזכות ביותר מפרס אחד.
6.3 רשימת הזוכים תפורסם בדף הפייסבוק של העירייה.
6.4 על הזוכים להגיע לטקס הכרזת הזוכים ולהצטייד בתעודה מזהה ובכל מסמך נוסף שידרשו על ידי ועדת השופטים לרבות כל מסמך לשם אימות כי הסרטון הינו בבעלות הזוכים וכי הם שלחו את הסרטון לעירייה.
6.5 המשתתפים הזוכים יחתמו על טופס שהם מאשרים את קבלת הפרס.
6.6 לאחר קבלת הפרס, לא תהיה חייבת העירייה בשום חבות כלשהי כלפי המשתתף שזכה.
6.7 העירייה רשאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמם, את פרטיהם ותצלומיהם של כלל המשתתפים והזוכים באמצעי התקשורת כפי שימצא לנכון על ידה, ועצם הרישום וההשתתפות בתחרות מהווה הסכמתם של המשתתפים לפרסום כאמור.
6.8 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול סרטונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי העירייה אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן פוגע, מגונה, או לא חוקי שיופיע בסרטונים.
7. קניין רוחני
7.1 באישור התקנון ו/או ברישום לתחרות ו/או בשליחת סרטון לעירייה, מעניק המשתתף לעירייה רישיון שימוש בסרטו לצורכי הקרנה, פרסום, שינו ועריכה ככל שזו תמצא לנכון.
7.2 באישור התקנון ו/או ברישום לתחרות ו/או בשליחת סרטון לעירייה, מעניק המשתתף לעירייה רישיון שימוש בסרטו לצורכי יחסי ציבור הקשורים בתחרות ו/או בעירייה, ובכל מדיה ו/או אמצעי קיים ו/או עתידי, וללא הגבלת זמן, מקום או מספר שימושים, והכל בין בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה ולפי שיקול דעתה. לשם כך, יהיו לעירייה ולכל מי מטעמה ולפי שיקול דעתה של העירייה הרשאה להעתיק את הסרטונים, לערוך אותם בכל דרך, לבצעם בפומבי, לשדרם, להקרינם, להעבירם ו/או להעמידם לרשות הציבור להשכירם, ליצור מהם יצירות נגזרות ו/או מוצרי לווי, ולהפיצם בשלמותם ו/או תוך שימוש בחלקים ו/או תמונות בודדות מתוכם.
7.3 מובהר, כי המשתתף לא יהיה זכאי לתשלום או תמורה כלשהי מהעירייה בגין העברת הזכויות כאמור ו/או כל שימוש שיעשה בהם.
7.4 העירייה לא תפיץ ו/או תפרסם ו/או תקרין את הסרטונים למטרת הפקת רווחים, אלא כאמור, למטרת יחסי ציבור של העירייה בלבד.
7.5 יוצר הסרטון יהיה אחראי באופן בלעדי לכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בקשר עם הסרטון ו/או פרסומו, והוא מתחייב כי אין ביצירת הסרטון ו/או פרסומו משום הפרה של הוראות חוק כלשהי ו/או פגיעה בזכות כלשהי של צד ג'.
8. תנאים לקבלת הפרס
הזוכים יהיו זכאים לזכות בפרס בכפוף לקיום כל התנאים המנויים להלן:
8.1 ככל שיידרש על ידי צוות השופטים, הזוכים ייפגשו עם מי מטעמה של העירייה לצורך אימות, כי מקור הסרטונים שלהם. למען הסר ספק, על הזוכים להסדיר בעצמם את כל זכויות היוצרים בסרטון ששלחו.
8.2 בכל פרסום עתידי של הסרטונים על הזוכים לציין שהסרטון זכה בתחרות מטעם העירייה.
8.3 מובהר בזאת כי העירייה רשאית שלא למסור את הפרס אם הושג על ידי משתתף בתחרות בניגוד להוראות תקנון זה, ו/או בניגוד להוראות הדין.
8.4 בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות התקנון תהא העירייה רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בגין הפסקת השתתפות כאמור.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms