แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการของศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 2562
กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าคำตอบที่ท่านเลือก และ/หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง
ตามความคิดเห็นของท่านต่อบริการที่ท่านได้รับจากการมารับบริการที่ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง ในครั้งนี้
คลินิกที่ท่านมารับบริการในครั้งนี้ *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ที่อยู่ปัจจุบัน *
2. เพศ *
3. อายุ (ปี) *
Your answer
4. กลุ่มอายุ *
5. ท่านจบการศึกษาสูงสุด *
6. อาชีพของผู้มารับบริการ *
กำลังศึกษาอยู่ระดับ
Your answer
7. รายได้ ต่อเดือน *
8. ท่านรู้จักที่นี่ ได้อย่างไร *
Required
ระบุ
Your answer
9. จำนวนครั้งที่มารับบริการ/ต่อปี *
ตอนที่ 2 ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
2.1 ท่านสะดวกมาใช้บริการช่วงใด *
2.2 ท่านต้องการห้เปิดบริการเพิ่มช่วงใด
2.3 ค่าใช้จ่ายในการมารับบริการแต่ละครั้ง *
2.4 ช่องทางที่ท่านสะดวกในการชำระค่าใช้จ่าย *
Required
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
1. กระบวนการ/ ขั้นตอนในการให้บริการ *
พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจ
ไม่แน่ใจ/เฉยๆ
ไม่พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
1.1 เข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
1.2 ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ/ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
1.3 การให้บริการสะดวกรวดเร็ว
1.4 การให้บริการเป็นไปตามกำหนดเวลา
1.5 การให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจ
ไม่แน่ใจ/เฉยๆ
ไม่พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
2.1 บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
2.2 เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ
2.3 รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ
2.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน
2.5 ความเสมอภาคในการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติตามลำดับ ก่อน-หลัง
2.6 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
2.7 การให้บริการของ แพทย์
2.8 การให้บริการของ พยาบาล
2.9 การให้บริการของ เจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียน
2.10การให้บริการของ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
2.11 การให้บริการของ เจ้าหน้าที่ห้องยา
2.12 การให้บริการของเ จ้าหน้าที่ห้องการเงิน
3. สิ่งอำนวยความสะดวก *
พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจ
ไม่แน่ใจ/เฉยๆ ไม่พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
3.1ความสะดวกในการขอรับบริการจากช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ เว็บไซต์ อีเมล์ ฯลฯ
3.2ความเพียงพอของช่องทางต่างๆ ในการขอรับ
3.3 ความสะดวกในการเข้าถึงจุดให้บริการ
3.4 ความเพียงพอของจุดให้บริการ
3.5 การเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นโทรศัพท์ กล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ
3.6 ความทันสมัยของอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ
3.7 ความสะดวกสบายโดยทั่วไป
3.8 ความสะอาดของห้องน้ำ
4. คุณภาพของการให้บริการ *
พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจ
ไม่แน่ใจ/เฉยๆ ไม่พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
4.1ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ
4.2การให้บริการมีความถูกต้อง
4.3การให้บริการครบถ้วน
4.4การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนดไว้
4.5คุณภาพบริการโดยรวมทุกด้าน
ตอนที่ 4 การกลับมาใช้บริการ
4.1 ท่านจะกลับมารักษาที่ศูนย์บริการโรคในเขตเมืองนี้อีกหรือไม่ *
4.2 ท่านจะแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนมารับการรักษาที่ศูนย์บริการโรคในเขตเมืองนี้ หรือไม่ *
ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สิ่งที่ทำให้ท่านประทับใจกับการมารับบริการในครั้งนี้
1. กระบวนการ/ ขั้นตอนในการให้บริกา
Your answer
2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริกา
Your answer
3. สิ่งอำนวยความสะดวก
Your answer
4. คุณภาพของการให้บริการ
Your answer
สิ่งที่ทำให้ท่านไม่พอใจ
1. กระบวนการ/ ขั้นตอนในการให้บริการ
Your answer
2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
Your answer
3. สิ่งอำนวยความสะดวก
Your answer
4. คุณภาพของการให้บริการ
Your answer
ท่านเห็นว่าศูนย์บริการโรคในเขตเมืองควรจะปรับปรุงคุณภาพบริการอะไรบ้าง
Your answer
ตอนที่ 6 ระยะเวลาในการรับบริการ
ระยะเวลาที่ท่านมารับการตรวจตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงได้รับยาเป็นเวลา (นาที)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service