แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คำชี้แจ้ง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
(กรุณาเลือกหรือเติมข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน)
เพศ *
อายุ *
Your answer
ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ *
วุฒิการศึกษา *
ความถี่ในการรับบริการ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
(กรุณาเลือกหรือระบุระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
2. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
3. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
4. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
6. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ
7. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
8. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม
9. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
10. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
11. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องประชุม ที่พักคอย ห้องน้ำ ที่จอดรถ โรงอาหาร
12. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ เช่น ลิฟท์
13. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
14. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านคุณภาพการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
15. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
16. ได้รับการบริการที่คุ้มค่า
17. ความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ
Your answer
ขอขอบคุณสำหรับทุกความเห็นทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะนำไปพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้นต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service