โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "How to be" เศรษฐีพอเพียง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน การจัดการปัญหา การบริหารงาน บริหารตนเอง การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาประเทศตามศาสตร์แห่งพระราชา จะสร้างความสมดุล ความมั่นคงอย่างยั่งยืนได้จริงๆ ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งเรื่องการเงิน และเรื่องหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แสนจะง่าย ทำได้ และได้ผลจริง หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to be เศรษฐีพอเพียง” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟังบรรยาย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ จากภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ที่ปรึกษาศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, วิทยากรพิเศษ รายการโทรทัศน์และสถานีวิทยุ ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โถงกลางชั้น ๓ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รับจำนวน ๘๐ ท่าน)
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
อายุ
ประเภท
หน่วยงานที่สังกัด(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms