แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ผลการจัดการข้อร้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ คุณภาพการให้คำปรึกษาการบริการด้านข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คำชี้แจง:
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามสำหรับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใน 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและตอบสนองนโยบายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.2 ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อันหมายถึง คุณภาพการให้บริการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1.3 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้คำปรึกษาการบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ อันหมายถึง คุณภาพการให้บริการ การให้คำปรึกษา การบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการให้คำปรึกษาการบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ
2. ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
3. โปรดทำเครื่องหมายหน้าคำตอบที่ท่านเลือกและกรอกข้อความให้สมบูรณ์และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy