แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 2558

เพื่อสอบถามผู้ใช้ระบบสารสนเทศขอวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ถึงความสะดวกในการใช้งาน ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีในระบบ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงระบบ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question