કોલેજ જોબ ફેર (ભરતી મેળા) માં નામ નોધાવવાનું અરજીપત્રક (તારીખ : ૨૨-૦૨-૨૦૧૭)
શ્રી અને શ્રીમતી jપી. કે. કોટાવાલા આર્ટ્સ કોલેજ - પાટણ દ્વારા તારીખ ૨૨-૦૨-૨૦૧૭ ના રોજ કેમ્પસ જોબ ફેર (ભરતી મેળા)નું આયોજન કરવામાં આવનાર છે. તેમાં નામ નોંધાવવા માટે નીચેની વિગતો આપી ફોર્મ સબમીટ કરો.
વિદ્યાર્થીનું પૂરું નામ
Your answer
જાતિ
સરનામું
Your answer
જન્મ તારીખ
MM
/
DD
/
YYYY
વર્ગ/સેમેસ્ટર
વિષય
મોબાઈલ નંબર
Your answer
ઈ-મેઈલ
Your answer
રસનો વિષય અને શોખ
Your answer
નોંધ :
- તારીખ ૨૨-૦૨-૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ દરમિયાન પોતાના અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવું.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms