แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา
ฐานที่ 7_____วิถีล้านนา พาชมกว๊าน______
คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการเข้าร่วมโครงการ จากข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของท่านจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าภาพครั้งที่ 13 ต่อไป
* ขอบพระคุณอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกรอกแบบประเมิน*
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
เพศ *
สถานะ *
สังกัด คณะ/สถาบัน/ศูนย์ *
ตอนที่ 2 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ได้บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ,เทคโนโลยี ,วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงเนื้อหากับการทำอาชีพ ได้แก่ การประดิษฐ์โคมและตุงล้านนา การทำอาหาร การเกษตร การประมง และการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) เกิดแรงบรรดาลใจ รักธรรมชาติและมีความสุข ภายใต้ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่งดงาม มีคุณค่าแก่การสืบทอดและอนุรักษ์
3) ความประทับใจในภาพรวมของการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ครั้งนี้
ตอนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อการจัดรูปแบบกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) กิจกรรม: การประดิษฐ์โคมและตุงล้านนา
2) กิจกรรม : ทำขนมโดนัทล้านนา อาหารท้องถิ่น
3) กิจกรรม : ชมวิวกว๊านพะเยา เดินสะพานลอยน้ำ ปล่อยปลา เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ชมปลาร้องเพลง
ตอนที่ 4 : ความพร้อมและความเหมาะสม(ภาพรวม) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) วิทยากรบรรยาย
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม
3) อาหารกลางวัน
4) สถานที่จัดกิจกรรม
5) วัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy