การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน Functional Base) ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สพป.บร.3
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2559 โดยเติมข้อความ/เครื่องหมายในช่องผลการประเมินและช่องสรุปผลการประเมิน ดังนี้
กรุณาเลือกโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผู้ให้ข้อมูล
Your answer
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
ผลการประเมิน 5 ระดับ
1 หมายถึง ปรับปรุง
2 หมายถึง พอใช้
3 หมายถึง ดี
4 หมายถึง ดีมาก
5 หมายถึง ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 6. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 7. แนวการจัดการศึกษา
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 9. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 10. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 11. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
สรุป ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิน 4 ระดับ
1 หมายถึง ปรับปรุง
2 หมายถึง พอใช้
3 หมายถึง ดี
4 หมายถึง ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
สรุป ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ในการกรอกข้อมูล
ศน.ระพีพรรณ ศรีสุข 086 648 7944
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms