Ankieta monitorująca na potrzeby monitorowania postępu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zebrać informację o realizacji projektów zgodnie z §12. umowy
o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pkt. 2: „Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia podpisania umowy o dofinansowanie na realizacje projektu objętego grantem i nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących trwałości projektu objętego grantem, pomocy publicznej, oraz podatku, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.” oraz na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr SZ-IV-R.433.5.2016 §5 ust. 1 pkt. 23 lit. B. Państwa opinia jest dla nas cenną informacją i służy do oceny efektywności realizacji w/w strategii.

Ankietę wypełnia beneficjent na podstawie danych z wniosku o rozliczenie grantu, umowy o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem oraz wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD Chełmno z siedzibą w Chełmnie, ul. Dominikańska 35,
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych - Jarosław Zima, z którym jest możliwy kontakt pod numerem tel. 507195731,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją uczestników projektu zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Stowarzyszenia LGD Chełmno,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy nr SZ-IV-R.433.5.2016.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy