แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานส่งกำลังสายแพทย์ และเพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพัฒนางานด้านส่งกำลังสายแพทย์ ของกรมแพทย์ทหารเรือ ให้มีคุณภาพตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ “การส่งกำลังสายแพทย์ให้กับ ทร. ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ”
(แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน กรุณาตอบ แบบสอบถาม ทั้ง 3 ส่วน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ท่านได้รับบริการงานส่งกำลังสายแพทย์ จากหน่วยใด
2. ท่านปฏิบัติงานที่หน่วยงานใด (แผนก/สังกัด)
Your answer
3. ท่านติดต่อรับบริการงานส่งกำลังสายแพทย์ ช่องทางใด
4. งานที่ท่านได้รับบริการหรือติดต่อประสานงาน ในครั้งนี้
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการรับบริการงานส่งกำลังสายแพทย์ พร.
ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอน / กระบวนการ มีความคล่องตัวไม่ยุ่งยาก
2. มีการอธิบายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน / กระบวนการ (มี Flow งาน, มีคำชี้แจง ขั้นตอน ในการรับบริการ)
3. การบริการรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาที่ประกันเวลาไว้
4. มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. มีขั้นตอนที่ชัดเจน ในการตอบ หรือจัดการข้อร้องเรียน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ผู้ให้บริการมีความรู้ในงานที่ให้บริการ
2. ผู้ให้บริการมีความรอบรู้ ในงานส่งกำลังสายแพทย์ทั้งระบบ
3. ผู้ให้บริการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)
4. จำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการพอเพียง เหมาะสม
ด้านคุณภาพยา / เวชภัณฑ์ / พัสดุ / เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
1. รายการพัสดุที่ให้บริการ พอเพียง เหมาะสม
2. พัสดุที่ได้รับมีคุณภาพใช้งานได้เหมาะสมตรงตามความต้องการ
3. ความถูกต้องของพัสดุที่ได้รับ
ด้านการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูล
1. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานในการให้บริการ
2. หน่วยงานให้ข้อมูลองค์ความรู้ ด้านงานส่งกำลัง ชัดเจน พอเพียง
3. หน่วยงานให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง พร.
ภาพรวมของประสิทธิภาพของงานส่งกำลังสายแพทย์ พร.
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. ประเด็นที่ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service