การติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี งป.๖๒ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
ปิดรับการประเมิน
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service