แบบสอบถามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (ฉบับผู้บริหารโรงเรียน)
คำชี้แจง ให้ท่านผู้บริหารโรงเรียน (โรงเรียนละ 1 คน) ตอบคำถามต่อไปนี้ (พอสังเขป) หรือทำเครื่องหมาย / ลงในรายการที่ตรงกับโรงเรียนของท่าน
1.1 ชื่อโรงเรียน ชื่อ สพป./ สพม.
Your answer
1.2 จำนวนนักเรียน
Your answer
1.3 จำนวนครู
Your answer
1.4 ระดับชั้นที่เปิดสอน
2.1 คุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน คือ
Your answer
2.2 พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารโรงเรียน คือ
Your answer
2.3 พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ
Your answer
2.4 พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของนักเรียน คือ
Your answer
2.5 กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการไปแล้วตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม มีดังนี้ (บอกมาสัก 3 กิจกรรม)
Your answer
2.6 นวัตกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน มีดังนี้ (บอกมาสัก 3 กิจกรรม)
Your answer
2.7 ผู้บริหารโรงเรียนได้ดำเนินการนิเทศภายในเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม อย่างไรบ้าง (ตอบพอสังเขป)
Your answer
2.8 ผู้บริหารโรงเรียนได้ทำการประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม อย่างไรบ้าง (ตอบพอสังเขป)
Your answer
2.9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน มีอะไรบ้าง (บอกมาสัก 3 อย่าง)
Your answer
2.10 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างไรบ้าง (บอกมาสัก 3 ข้อ)
Your answer
2.11 อุปสรรค ปัญหา ที่ท่านพบในการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม (บอกมาสัก 3 ข้อ)
Your answer
2.12 สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก สพป./สพม., สพฐ. มีอะไรบ้าง (บอกมาสัก 3 ข้อ)
Your answer
3.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม
Your answer
3.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง
คณะผู้วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms