โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI Desktop
ประเภทผู้เข้าอบรม
1) ด้านความพร้อมในการจัดการอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสมต่อการเรียนรู้
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม
1.4 การอำนวยความสะดวกของคณะทำงาน
1.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.6 ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรมทั้งหมด
2) ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
2.1 หลักสูตรมีความเหมาะสม
2.2 เนื้อหาสาระตรงกับความต้องการ
3) ด้านความเหมาะสมของวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
3.1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเรื่องที่อบรม
3.2 วิทยากรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
3.3 วิทยากรตอบคำถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น
4) ด้านการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
4.1 ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ที่อบรมให้ผู้อื่นได้
4.2 ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ปฎิบัติงานได้จริง
5) ท่านต้องการฝึกอบรมเรื่องอะไรอีกในครั้งต่อไป
Your answer
6) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms