Souhlasím - nesouhlasím
se zpracováním osobních údajů dle GDPR - interní směrnice Penzion Heřmanice
Email address *
Souhlasím - Nesouhlasím *
Podmínky zpracování osobních údajů („podmínky“) Použité pojmy: Správce dat: Penzion Heřmanice, Heřmanice 101, Králíky 561 69 (dále „Hotel“) Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby „Hotelu“Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPRObecná ustanovení1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami. 2. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR”).Práva, povinnosti a mlčenlivost. 1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména zaměstnanci: a. Recepční hotelu b. Manažer hotelu c. Účetní d. Obsluha restaurace e. Marketingový poradce Výše uvedení zaměstnanci byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. 3. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou: a. Hotelový systém Previo b. Účetní firma Paragraf c. Marketingová společnost „Seznam.cz“ , „Google.com“ 4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem. DPO, Pověřenec 5. 1. Pověřencem Hotelu je Jaroslav Konečný (jarykony@gmail.com). Hotel zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s GDPR.informace o zákaznících 6. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let. 6. osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let. 7. Osobní údaje nezletilých (podle § 9 zákona č. 40/1964 Sb., do 15 let) osob jsou evidovány pouze za účelem naplnění výše uvedených zákonů a ke zpracování jejich osobních údajů je nezbytné požadovat souhlas zákonného zástupce. 8. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v  kartě hosta v hotelovém systému, v domovní knize a evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů, nebo v případě nesouhlasu se zpracováním dat, Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty, šesti let.Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů. 9. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů9. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení. 10. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky a uchovávány na paměťových nosičích a v cloudu, v zabezpečené síti a písemně, v ubytovací knize. 11. Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem: a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem; b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi; c) Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje; d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány. Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu. Kamerový systém, fotografie 1. Hotel nevyužívá kamerový systém. 2. Hotel pořizuje anonymní fotografie, videa (bez popisu osob) z akcí souvisejících s pobytem – tyto jsou zpracovávány za účelem propagace a mohou být zveřejněny na sociálních sítích, webových stránkách a dalších masmédiích, bez popisu osob. Jazyk 1. Tato směrnice je psána v českém jazyce, s referenčním překladem v jiném jazyce (v případě potřeby). V případě jakéhokoliv rozporu při interpretaci, nebo interpretaci podmínek této směrnice, je rozhodující česká verze.
Next
This content is neither created nor endorsed by Google.